Slideshow Image 1
Nghị quyết Số 108/NQ-HĐND Nghị quyết thông qua Danh mục các côn trình. dự án thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất năm 2018 trên địa bàn tỉnh Hà Giang 

Thông tin chi tiết được hiển thị tron file đính kèm


File đính kèm:
2017-12-8_so_108-2017_NQ-HDND_thong_qua_danh_muc_cac_cong_trinh_du_an_thu_hoi_dat,_chuyen_MDSDD_2017_20171225040438924920.PDF  
 (Nguồn: HĐND Tỉnh Hà Giang)
[Quay lại]
Các tin liên quan