Slideshow Image 1
Quyết định số 2186/QĐ-UBND ngày 19/10/2018 Quyết định Phê duyệt Kế hoạch thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải y tế nguy hại trên địa bàn tỉnh Hà Giang.  

...

Xem tiếp
Bản đồ phân vùng cảnh báo nguy cơ trượt lở đất đá khu vực tỉnh Hà Giang tỉ lệ 1:50.000 - thuộc sản phẩm Đề án “Điều tra, đánh giá phân vùng cảnh báo nguy cơ trượt lở đất đá các vùng núi Việt Nam” do Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện năm 2017. 

...

Xem tiếp
Quyết định Số 1730/QĐ-TCMT QĐ ban hành Quy trình tiếp nhận, xác minh, xử lý và phản hồi thông tin phản ánh, kiến nghị của tổ chức và cá nhân về ô nhiễm MT thống nhất từ trung ương đến địa phương 

...

Xem tiếp
Quyết định Số 1147/QĐ-UBND Quyết định Về việc Công bố TTHC sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Hà Giang 

...

Xem tiếp
Quyết định Số 2652/QĐ-UBND Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Giang ( lĩnh vực Môi trường ) 

...

Xem tiếp
Kế hoạch Số 145/KH-UBND Kế hoạch kiểm soát, khắc phục ô nhiễm tại các cơ sở sản xuất chế biến nông, lâm, thủy sản trên địa bàn tỉnh Hà Giang đến năm 2020 

...

Xem tiếp
Quyết định Số 1890/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt Kế hoạch hành động ứng phó với Biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Hà Giang 

...

Xem tiếp
Kế hoạch Số 75/KH-UBND thực hiện Chương trình số 93-Ctr/TU Chương trình của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh HG khóa XV thực hiện nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 13/06/2013 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) về chủ động ứng phó biến đổi khí hậu.. 

...

Xem tiếp
Số 93-Ctr/TU Chương trình của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh HG khóa XV thực hiện nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 13/06/2013 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) về chủ động ứng phó biến đổi khí hậu... 

...

Xem tiếp
Quyết định Số 17/QĐ-XPVPHC Quyết định xử phạt vi pham hành chính về bảo vệ môi trường ( Cty Phát triển hạ tầng khu công nghiệp tỉnh Hà Giang ) 

...

Xem tiếp
Quyết định Số 16/QĐ-KPHQ Quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả ( Cty TNHH Giang Sơn ) 

...

Xem tiếp
Quyết định Số 14/QĐ-XPVPHC Quyết định xử phạt vi pham hành chính về bảo vệ môi trường ( Công ty TNHH MTV 356 ) 

...

Xem tiếp
Quyết định Số 13/QĐ-XPVPHC Quyết định xử phạt vi pham hành chính về bảo vệ môi trường ( cty CP Đầu tư Khoáng sản An Thông ) 

...

Xem tiếp
Quyết định Số 12/QĐ-XPVPHC Quyết định xử phạt vi pham hành chính về bảo vệ môi trường ( cty TNHH MTV Hùng Hà Bắc Quang ) 

...

Xem tiếp
Quyết định Số 11/QĐ-XPVPHC Quyết định xử phạt vi pham hành chính về bảo vệ môi trường ( cty cổ phần giấy Hải Hà ) 

...

Xem tiếp
Báo cáo hiện trạng môi trường tổng thể tỉnh hà Giang giai đoạn 2011-2015  
Báo cáo hiện trạng môi trường tổng thể tỉnh hà Giang giai đoạn 2011-2015

...

Xem tiếp
Quyết định Số 1320/QĐ-UBND Phê duyệt Báo cáo hiện trang môi trường tổng thể tỉnh Hà Giang 2011-2015 

...

Xem tiếp
Thông Tư Số 132/2015/TT-BTC Hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính đối với Quỹ bảo vệ môi trường Việt Nam 

...

Xem tiếp
Quết định Số 1899/QĐ-UBND Về việc phân công nhiệm vụ triển khai một số vấn đề cấp bách trong lĩnh vực bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Hà Giang 

...

Xem tiếp
Báo cáo tổng hợp môi trường 2014 

...

Xem tiếp
1 2
[Quay lại]