Slideshow Image 1


Danh sách Thủ tục hành chính
STT Thủ tục hành chính Lĩnh vực Cơ quan giải quyết Tệp tin
1 Cấp Giấy chứng nhận Cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học Cấp thực hiện:Cấp Tỉnh Môi trường Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Hà Giang Không có
2 Cấp giấy phép trao đổi, mua, bán, tặng cho, thuê, lưu giữ, vận chuyển mẫu vật của loài thuộc Danh mục loài được ưu tiên bảo vệ Môi trường Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Hà Giang Không có
3 Cung cấp thông tin, dữ liệu đo đạc và bản đồ Đo đạc bản đồ Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Hà Giang
4 Cấp, gia hạn, cấp lại, cấp đổi chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ hạng II Đo đạc bản đồ Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Hà Giang
5 Cấp, gia hạn, cấp lại, cấp đổi giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ (không thuộc đối tượng quy định tại điểm a Khoản 1 Điều 33 Nghị định số 27/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đo đạc và bản đồ) Đo đạc bản đồ Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Hà Giang
6 Thủ tục Đóng cửa mỏ khoáng sản. Khoáng Sản Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Hà Giang
7 Thủ tục trả lại Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản. Khoáng Sản Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Hà Giang
8 Thủ tục gia hạn Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản. Khoáng Sản Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Hà Giang
9 Thủ tục cấp Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản. Khoáng Sản Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Hà Giang
10 Thủ tục phê duyệt trữ lượng khoáng sản Khoáng Sản Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Hà Giang
11 Thủ tục chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản. Khoáng Sản Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Hà Giang
12 Thủ tục trả lại Giấy phép khai thác khoáng sản hoặc trả lại một phần diện tích khai thác khoáng sản. Khoáng Sản Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Hà Giang
13 Thủ tục đề nghị điều chỉnh giấy phép khai thác khoáng sản. Khoáng Sản Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Hà Giang
14 Thủ tục gia hạn Giấy phép khai thác khoáng sản. Khoáng Sản Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Hà Giang
15 Thủ tục cấp Giấy phép khai thác khoáng sản. Khoáng Sản Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Hà Giang
16 Thủ tục cấp giấy khai thác khoáng sản ở khu vực có dự án đầu tư xây dựng công trình. Khoáng Sản Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Hà Giang
17 Thủ tục đăng ký khu vực, công suất, khối lượng, phương pháp, thiết bị và kế hoạch khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trong diện tích dự án xây dựng công trình. Khoáng Sản Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Hà Giang
18 Thủ tục chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản. Khoáng Sản Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Hà Giang
19 Thủ tục trả lại Giấy phép thăm dò khoáng sản hoặc trả lại một phần diện tích thăm dò khoáng sản. Khoáng Sản Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Hà Giang
20 Thủ tục gia hạn Giấy phép thăm dò khoáng sản. Khoáng Sản Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Hà Giang
21 Thủ tục cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản. Khoáng Sản Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Hà Giang
22 Thủ tục tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản. Khoáng Sản Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Hà Giang
23 Thủ tục đấu giá quyền khai thác khoáng sản ở khu vực đã có kết quả thăm dò khoáng sản được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt Khoáng Sản Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Hà Giang
24 Thủ tục đấu giá quyền khai thác khoáng sản ở khu vực chưa thăm dò khoáng sản Khoáng Sản Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Hà Giang
25 Thủ tục chấp thuận tiến hành khảo sát thực địa, lấy mẫu trên mặt đất để lựa chọn diện tích lập đề án thăm dò khoáng sản. Khoáng Sản Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Hà Giang
26 Tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước đối với trường hợp tổ chức, cá nhân đã được cấp giấy phép trước ngày Nghị định số 82/2017/NĐ-CP có hiệu lực thi hành Tài Nguyên Nước Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Hà Giang
27 Điều chỉnh tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước Tài Nguyên Nước Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Hà Giang
28 Lấy ý kiến Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đối với các dự án đầu tư có chuyển nước từ nguồn nước liên tỉnh, dự án đầu tư xây dựng hồ, đập trên dòng chính thuộc lưu vực sông liên tỉnh Tài Nguyên Nước Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Hà Giang
29 Thẩm định, phê duyệt phương án cắm mốc giới hành lang bảo vệ nguồn nước đối với hồ chứa thủy điện và hồ chứa thủy lợi Tài Nguyên Nước Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Hà Giang
30 Cấp lại giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô vừa và nhỏ Tài Nguyên Nước Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Hà Giang
31 Gia hạn, điều chỉnh nội dung Giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô vừa và nhỏ Tài Nguyên Nước Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Hà Giang
32 Cấp Giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô vừa và nhỏ Tài Nguyên Nước Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Hà Giang
33 Cấp lại Giấy phép tài nguyên nước Tài Nguyên Nước Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Hà Giang
34 Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép xả nước thải vào nguồn nước với lưu lượng dưới 30.000m3/ngày đêm đối với hoạt động nuôi trồng thủy sản; với lưu lượng dưới 3.000m3/ngày đêm đối với các hoạt động khác Tài Nguyên Nước Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Hà Giang
35 Cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước với lưu lượng dưới 30.000m3/ngày đêm đối với hoạt động nuôi trồng thủy sản; với lưu lượng dưới 3.000m3/ngày đêm đối với các hoạt động khác. Tài Nguyên Nước Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Hà Giang
36 Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản với lưu lượng dưới 2m3/giây; phát điện với công suất lắp máy dưới 2.000kw; cho các mục đích khác với lưu lượng dưới 50.000m3/ngày đêm Tài Nguyên Nước Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Hà Giang
37 Cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản với lưu lượng dưới 2m3/giây; phát điện với công suất lắp máy dưới 2.000kw; cho các mục đích khác với lưu lượng dưới 50.000m3/ngày đêm Tài Nguyên Nước Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Hà Giang
38 Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng dưới 3.000m3/ngày đêm Tài Nguyên Nước Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Hà Giang
39 Cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng dưới 3.000m3/ngày đêm Tài Nguyên Nước Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Hà Giang
40 Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép thăm dò nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng dưới 3.000m3/ngày đêm Tài Nguyên Nước Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Hà Giang
41 Cấp giấy phép thăm dò nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng dưới 3.000m3/ ngày đêm Tài Nguyên Nước Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Hà Giang
42 Giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân cấp tỉnh Đất Đai Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Hà Giang
43 Cấp lại giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn Khí tượng thủy văn Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Hà Giang
44 Sửa đổi, bổ sung, gia hạn giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn Khí tượng thủy văn Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Hà Giang
45 Cấp giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn. Khí tượng thủy văn Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Hà Giang
46 Chuyển nhượng vốn đầu tư là giá trị quyền sử dụng đất Đất Đai Văn phòng Đăng ký đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai
47 Đăng ký đối với trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền Đất Đai Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Hà Giang
48 Cấp lại Giấy chứng nhận hoặc cấp lại Trang bổ sung của Giấy chứng nhận do bị mất Đất Đai Văn phòng Đăng ký đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai
49 Đăng ký biến động đối với trường hợp chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê hoặc từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất hoặc... Đất Đai Văn phòng Đăng ký đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai
50 Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai... cá nhân đưa quyền sử dụng đất vào doanh nghiệp. Đất Đai Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Hà Giang
51 Bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm Đất Đai Văn phòng Đăng ký đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai
52 Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng..., quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng... Đất Đai Văn phòng Đăng ký đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai
53 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với trường hợp đã chuyển quyền sử dụng đất trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 mà bên chuyển quyền đã được cấp Giấy chứng nhận nhưng... Đất Đai Văn phòng Đăng ký đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai
54 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua nhà ở, công trình xây dựng trong các dự án phát triển nhà ở Đất Đai Văn phòng Đăng ký đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai
55 Đăng ký thay đổi tài sản gắn liền với đất vào Giấy chứng nhận đã cấp Đất Đai Văn phòng Đăng ký đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai
56 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu đối với tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu không đồng thời là người sử dụng đất Đất Đai Văn phòng Đăng ký đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai
57 Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người đã đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu Đất Đai Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Hà Giang
58 Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu Đất Đai Văn phòng Đăng ký đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai
59 Thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật đất đai do người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phát hiện Đất Đai Văn phòng Đăng ký đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai
60 Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp Đất Đai Văn phòng Đăng ký đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai
61 Cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất Đất Đai Văn phòng Đăng ký đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai
62 Tách thửa hoặc hợp thửa đất Đất Đai Văn phòng Đăng ký đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai
63 Gia hạn sử dụng đất ngoài khu công nghệ cao, khu kinh tế Đất Đai Văn phòng Đăng ký đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai
64 Đăng ký xác lập quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề sau khi được cấp Giấy chứng nhận lần đầu và đăng ký thay đổi, chấm dứt quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề Đất Đai Văn phòng Đăng ký đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai
65 Đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận (đổi tên hoặc giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân, địa chỉ); giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên... Đất Đai Văn phòng Đăng ký đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai
66 Xóa đăng ký cho thuê, cho thuê lại, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất. Đất Đai Văn phòng Đăng ký đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai
67 Đăng ký đất đai lần đầu đối với trường hợp được Nhà nước giao đất để quản lý. Đất Đai Văn phòng Đăng ký đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai
68 Đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu Đất Đai Văn phòng Đăng ký đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai
69 Gia hạn sử dụng đất nông nghiệp của cơ sở tôn giáo Đất Đai Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Hà Giang
70 Cấp lại Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại Môi trường Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Hà Giang
71 Cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại Môi trường Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Hà Giang
72 Chấp thuận tách đấu nối khỏi hệ thống xử lý nước thải tập trung khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và tự xử lý nước thải phát sinh Môi trường Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Hà Giang
73 Đăng ký/đăng ký xác nhận lại kế hoạch bảo vệ môi trường Môi trường Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Hà Giang
74 Xác nhận hoàn thành từng phần phương án cải tạo, phục hồi môi trường trong khai thác khoáng sản Môi trường Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Hà Giang
75 Thẩm định, phê duyệt phương cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản Môi trường Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Hà Giang
76 Kiểm tra, xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường theo quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường Môi trường Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Hà Giang
77 Chấp thuận về môi trường đối với đề nghị điều chỉnh, thay đổi nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt Môi trường Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Hà Giang
78 Thẩm định, phê duyệt cáo đánh giá tác động môi trường/Thẩm định, phê duyệt lại báo cáo đánh giá tác động môi trường Môi trường Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Hà Giang
79 Tham vấn ý kiến trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường. Môi trường Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Hà Giang
80 Vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải theo quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án Môi trường Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Hà Giang
81 Điều chỉnh quyết định thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất của Thủ tướng Chính phủ đã ban hành trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 Đất Đai Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Hà Giang
82 Chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với tổ chức Đất Đai Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Hà Giang
83 Giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với dự án không phải trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt; dự án không phải cấp giấy chứng nhận đầu tư... Đất Đai Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Hà Giang
84 Giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với dự án phải trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt hoặc phải cấp giấy chứng nhận đầu tư ... Đất Đai Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Hà Giang
85 Thẩm định nhu cầu sử dụng đất; thẩm định điều kiện giao đất, thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, điều kiện cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam... Đất Đai Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Hà Giang
[Trở về]