Slideshow Image 1


Danh sách Thủ tục hành chính
STT Thủ tục hành chính Lĩnh vực Cơ quan giải quyết Tệp tin
1 Tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước đối với trường hợp tổ chức, cá nhân đã được cấp giấy phép trước ngày Nghị định số 82/2017/NĐ-CP có hiệu lực thi hành Tài Nguyên Nước Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Hà Giang
2 Điều chỉnh tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước Tài Nguyên Nước Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Hà Giang
3 Thủ tục chấp thuận tiến hành khảo sát thực địa, lấy mẫu trên mặt đất để lựa chọn diện tích lập đề án thăm dò khoáng sản Khoáng Sản Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Hà Giang
4 Điều chỉnh quyết định thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất của Thủ tướng Chính phủ đã ban hành trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 Đất Đai Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Hà Giang