Slideshow Image 1


Danh sách Thủ tục hành chính
STT Thủ tục hành chính Lĩnh vực Cơ quan giải quyết Tệp tin
1 Tham vấn ý kiến trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường (cấp xã) Môi trường Ủy ban nhân dân cấp xã
2 Đăng ký/đăng ký xác nhận lại kế hoạch bảo vệ môi trường ( cấp huyện ) Môi trường Phòng Tài Nguyên Môi trường Huyện
3 Tham vấn ý kiến trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường (cấp huyện) Môi trường Phòng Tài Nguyên Môi trường Huyện
4 Đăng ký/đăng ký xác nhận lại kế hoạch bảo vệ môi trường Môi trường Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Hà Giang
5 Xác nhận hoàn thành từng phần phương án cải tạo, phục hồi môi trường trong khai thác khoáng sản Môi trường Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Hà Giang
6 Thẩm định, phê duyệt phương cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản Môi trường Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Hà Giang
7 Kiểm tra, xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường theo quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường Môi trường Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Hà Giang
8 Chấp thuận về môi trường đối với đề nghị điều chỉnh, thay đổi nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt Môi trường Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Hà Giang
9 Thẩm định, phê duyệt cáo đánh giá tác động môi trường/Thẩm định, phê duyệt lại báo cáo đánh giá tác động môi trường Môi trường Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Hà Giang
10 Tham vấn ý kiến trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường Môi trường Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Hà Giang
11 Vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải theo quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án Môi trường Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Hà Giang
12 Tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước đối với trường hợp tổ chức, cá nhân đã được cấp giấy phép trước ngày Nghị định số 82/2017/NĐ-CP có hiệu lực thi hành Tài Nguyên Nước Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Hà Giang
13 Điều chỉnh tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước Tài Nguyên Nước Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Hà Giang
14 Thủ tục chấp thuận tiến hành khảo sát thực địa, lấy mẫu trên mặt đất để lựa chọn diện tích lập đề án thăm dò khoáng sản Khoáng Sản Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Hà Giang
15 Điều chỉnh quyết định thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất của Thủ tướng Chính phủ đã ban hành trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 Đất Đai Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Hà Giang
16 Gia hạn sử dụng đất nông nghiệp của cơ sở tôn giáo Đất Đai Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Hà Giang
17 Cấp lại giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn Khí tượng thủy văn Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Hà Giang
18 Sửa đổi, bổ sung, gia hạn giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn Khí tượng thủy văn Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Hà Giang
19 Cấp giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn Khí tượng thủy văn Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Hà Giang
20 Thẩm định Bổ sung nội dung cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ Đo đạc bản đồ Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Hà Giang
21 Thẩm định Cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ Đo đạc bản đồ Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Hà Giang
22 Thủ tục cấp giấy khai thác khoáng sản ở khu vực có dự án đầu tư xây dựng công trình. Khoáng Sản Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Hà Giang
23 Thủ tục đăng ký khu vực, công suất, khối lượng, phương pháp, thiết bị và kế hoạch khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trong diện tích dự án xây dựng công trình. Khoáng Sản Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Hà Giang
24 Thủ tục đề nghị điều chỉnh giấy phép khai thác khoáng sản. Khoáng Sản Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Hà Giang
25 Thủ tục: Chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với tổ chức Đất Đai Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Hà Giang
26 Giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá QSDĐ đối với dự án không phải trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt; dự án không phải cấp giấy chứng nhận đầu tư... Đất Đai Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Hà Giang
27 Giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá QSDĐ đối với dự án phải trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt hoặc phải cấp giấy chứng nhận đầu tư mà người xin giao đất, thuê đất là tổ chức, cơ sở tôn giáo... Đất Đai Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Hà Giang
28 Thẩm định nhu cầu SDĐ để xem xét giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá QSDĐ; thẩm định điều kiện giao đất, thuê đất không thông qua hình thức đấu giá QSDĐ, điều kiện cho phép chuyển mục đích SDĐ để thực hiện dự án... Đất Đai Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Hà Giang
29 Thủ tục: Giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân cấp tỉnh Đất Đai Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Hà Giang
30 Thủ tục: Thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật đất đai do người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phát hiện Đất Đai Văn phòng Đăng ký đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai
31 Thủ tục: Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp Đất Đai Văn phòng Đăng ký đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai
32 Thủ tục: Chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân Đất Đai Văn phòng Đăng ký đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai
33 Thủ tục: Cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất Đất Đai Văn phòng Đăng ký đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai
34 Thủ tục: Tách thửa hoặc hợp thửa đất Đất Đai Văn phòng Đăng ký đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai
35 Thủ tục: Xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân khi hết hạn sử dụng đất đối với trường hợp có nhu cầu Đất Đai Văn phòng Đăng ký đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai
36 Thủ tục: Đăng ký xác lập quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề sau khi được cấp Giấy chứng nhận lần đầu và đăng ký thay đổi, chấm dứt quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề Đất Đai Văn phòng Đăng ký đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai
37 Đăng ký biến động về SDĐ, tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp GCN; giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên; thay đổi về hạn chế QSDĐ; thay đổi về nghĩa vụ tài chính... Đất Đai Văn phòng Đăng ký đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai
38 Thủ tục: Xóa đăng ký cho thuê, cho thuê lại, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất Đất Đai Văn phòng Đăng ký đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai
39 Thủ tục: Đăng ký đất đai lần đầu đối với trường hợp được Nhà nước giao đất để quản lý Đất Đai Văn phòng Đăng ký đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai
40 Thủ tục: Đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu Đất Đai Văn phòng Đăng ký đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai
41 Thủ tục: Cấp lại Giấy chứng nhận hoặc cấp lại Trang bổ sung của Giấy chứng nhận do bị mất Đất Đai Văn phòng Đăng ký đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai
42 Đăng ký biến động đối với trường hợp chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê hoặc từ giao đất không thu tiền SDĐ sang hình thức thuê đất hoặc từ thuê đất sang giao đất có thu tiền SDĐ Đất Đai Văn phòng Đăng ký đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai
43 Đăng ký biến động QSDĐ, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp giải quyết tranh chấp...đất đai; xử lý nợ hợp đồng thế chấp... gắn liền với đất để thi hành án; chia, tách, hợp nhất, sáp nhập tổ chức... Đất Đai Văn phòng Đăng ký đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai
44 Thủ tục: Bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm Đất Đai Văn phòng Đăng ký đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai
45 Đăng ký biến động QSDĐ, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê...bằng QSDĐ, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển QSDĐ, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung... Đất Đai Văn phòng Đăng ký đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai
46 Thủ tục: Đăng ký, cấp GCN quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với trường hợp đã chuyển quyền sử dụng đất trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 mà bên chuyển quyền đã được cấp GCN nhưng chưa thực hiện thủ tục chuyển quyền... Đất Đai Văn phòng Đăng ký đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai
47 Thủ tục: Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua nhà ở, công trình xây dựng trong các dự án phát triển nhà ở Đất Đai Văn phòng Đăng ký đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai
48 Thủ tục: Đăng ký bổ sung tài sản gắn liền với đất vào Giấy chứng nhận đã cấp. Đất Đai Văn phòng Đăng ký đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai
49 Thủ tục: Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu đối với tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu không đồng thời là người sử dụng đất Đất Đai Văn phòng Đăng ký đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai
50 Thủ tục: Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người đã đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu Đất Đai Văn phòng Đăng ký đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai
51 Thủ tục: Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu. Đất Đai Văn phòng Đăng ký đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai
52 Thủ tục:Thẩm định phương án sử dụng đất của công ty nông, lâm nghiệp Đất Đai Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Hà Giang
53 Thủ tục: Chuyển nhượng vốn đầu tư là giá trị quyền sử dụng đất Đất Đai Văn phòng Đăng ký đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai
54 Thủ tục: Gia hạn sử dụng đất ngoài khu công nghệ cao, khu kinh tế Đất Đai Văn phòng Đăng ký đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai
55 Thủ tục: Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền Đất Đai Văn phòng Đăng ký đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai
56 Thủ tục: Lấy ý kiến Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đối với các dự án đầu tư có chuyển nước từ nguồn nước liên tỉnh, dự án đầu tư xây dựng hồ, đập trên dòng chính thuộc lưu vực sông liên tỉnh Tài Nguyên Nước Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Hà Giang
57 Thủ Tục: Thẩm định, phê duyệt phương án cắm mốc giới hành lang bảo vệ nguồn nước đối với hồ chứa thủy điện và hồ chứa thủy lợi Tài Nguyên Nước Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Hà Giang
58 Thủ tục: Cấp lại giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất Tài Nguyên Nước Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Hà Giang
59 Thủ tục: Gia hạn, điều chỉnh nội dung Giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô vừa và nhỏ Tài Nguyên Nước Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Hà Giang
60 Thủ tục: Cấp Giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô vừa và nhỏ Tài Nguyên Nước Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Hà Giang
61 Thủ tục: Cấp lại Giấy phép tài nguyên nước Tài Nguyên Nước Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Hà Giang
62 Thủ tục: Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép xả nước thải vào nguồn nước với lưu lượng dưới 30.000m3/ngày đêm đối với hoạt động nuôi trồng thủy sản; với lưu lượng dưới 3.000m3/ngày đêm đối với các hoạt động khác Tài Nguyên Nước Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Hà Giang
63 Thủ tục: Cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước với lưu lượng dưới 30.000m3/ngày đêm đối với hoạt động nuôi trồng thủy sản; với lưu lượng dưới 3.000m3/ngày đêm đối với các hoạt động khác. Tài Nguyên Nước Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Hà Giang
64 Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản với lưu lượng dưới 2m3/giây; phát điện với công suất lắp máy dưới 2.000kw; cho các mục đích khác với lưu lượng dưới 50.000m3/ngày đêm. Tài Nguyên Nước Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Hà Giang
65 Thủ tục: Cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản với lưu lượng dưới 2m3/giây; phát điện với công suất lắp máy dưới 2.000kw; cho các mục đích khác với lưu lượng dưới 50.000m3/ngày đêm. Tài Nguyên Nước Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Hà Giang
66 Thủ tục: Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng dưới 3.000m3/ngày đêm Tài Nguyên Nước Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Hà Giang
67 Thủ tục: Cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng dưới 3.000m3/ngày đêm Tài Nguyên Nước Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Hà Giang
68 Thủ tục: Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép thăm dò nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng dưới 3.000m3/ngày đêm Tài Nguyên Nước Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Hà Giang
69 Thủ tục: Cấp giấy phép thăm dò nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng dưới 3.000m3/ ngày đêm Tài Nguyên Nước Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Hà Giang
70 Thủ tục Đóng cửa mỏ khoáng sản. Khoáng Sản Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Hà Giang
71 Thủ tục trả lại Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản. Khoáng Sản Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Hà Giang
72 Thủ tục gia hạn Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản. Khoáng Sản Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Hà Giang
73 Thủ tục cấp Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản. Khoáng Sản Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Hà Giang
74 Thủ tục phê duyệt trữ lượng khoáng sản. Khoáng Sản Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Hà Giang
75 Thủ tục chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản. Khoáng Sản Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Hà Giang
76 Thủ tục trả lại Giấy phép khai thác khoáng sản hoặc trả lại một phần diện tích khai thác khoáng sản. Khoáng Sản Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Hà Giang
77 Thủ tục gia hạn Giấy phép khai thác khoáng sản. Khoáng Sản Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Hà Giang
78 Thủ tục cấp Giấy phép khai thác khoáng sản. Khoáng Sản Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Hà Giang
79 Thủ tục chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản. Khoáng Sản Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Hà Giang
80 Thủ tục trả lại Giấy phép thăm dò khoáng sản hoặc trả lại một phần diện tích thăm dò khoáng sản. Khoáng Sản Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Hà Giang
81 Thủ tục gia hạn Giấy phép thăm dò khoáng sản. Khoáng Sản Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Hà Giang
82 Thủ tục cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản. Khoáng Sản Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Hà Giang
83 Thủ tục tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản. Khoáng Sản Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Hà Giang
84 Thủ tục đấu giá quyền khai thác khoáng sản ở khu vực đã có kết quả thăm dò khoáng sản được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Khoáng Sản Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Hà Giang
85 Thủ tục đấu giá quyền khai thác khoáng sản ở khu vực chưa thăm dò khoáng sản. Khoáng Sản Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Hà Giang
86 Cung cấp thông tin, dữ liệu sản phẩm đo đạc và bản đồ Đo đạc bản đồ Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Hà Giang
[Trở về]