Slideshow Image 1


Danh sách Thủ tục hành chính
STT Thủ tục hành chính Lĩnh vực Cơ quan giải quyết Tệp tin
1 1.004132: Đăng ký khai thác khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường trong diện tích dự án xây dựng công trình Khoáng Sản Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Hà Giang
2 1.004269: Cung cấp dữ liệu đất đai Đất Đai Văn phòng Đăng ký đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai
3 1.002273: Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng Đất Đai Văn phòng Đăng ký đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai
4 1.004217: Gia hạn sử dụng đất nông nghiệp của cơ sở tôn giáo. Đất Đai Văn phòng Đăng ký đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai
5 1.004206: Xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân khi hết hạn sử dụng đất đối với trường hợp có nhu cầu Đất Đai Văn phòng Đăng ký đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai
6 1.001990: Gia hạn sử dụng đất ngoài khu công nghệ cao, khu kinh tế Đất Đai Văn phòng Đăng ký đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai
7 1.005194: Cấp lại Giấy chứng nhận hoặc cấp lại Trang bổ sung của Giấy chứng nhận do bị mất. Đất Đai Văn phòng Đăng ký đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai
8 1.001134: Đăng ký biến động đối với trường hợp chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê... Đất Đai Văn phòng Đăng ký đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai
9 1.002993: Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với trường hợp đã chuyển quyền sử dụng đất trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 Đất Đai Văn phòng Đăng ký đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai
10 1.002255: Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu đối với tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu không đồng thời là người sử dụng đất Đất Đai Văn phòng Đăng ký đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai
11 1.011616: Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu Đất Đai Văn phòng Đăng ký đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai
12 1.004199: Cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Đất Đai Văn phòng Đăng ký đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai
13 1.004203: Tách thửa hoặc hợp thửa đất Đất Đai Văn phòng Đăng ký đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai
14 1.004221: Đăng ký xác lập quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề sau khi được cấp Giấy chứng nhận lần đầu và đăng ký thay đổi, chấm dứt quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề. Đất Đai Văn phòng Đăng ký đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai
15 1.004227: Đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận Đất Đai Văn phòng Đăng ký đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai
16 1.004238: Xóa đăng ký cho thuê, cho thuê lại, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất. Đất Đai Văn phòng Đăng ký đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai
17 2.001938: Đăng ký đất đai lần đầu đối với trường hợp được Nhà nước giao đất để quản lý Đất Đai Văn phòng Đăng ký đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai
18 1.005398: Đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu Đất Đai Văn phòng Đăng ký đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai
19 1.010729: Cấp điều chỉnh giấy phép môi trường Môi trường Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Hà Giang
20 1.008682: Cấp giấy chứng nhận cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học Môi trường Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Hà Giang
21 1.008675: Cấp Giấy phép trao đổi, mua, bán, tặng cho, thuê, lưu giữ, vận chuyển mẫu vật của loài thuộc Danh mục loài được ưu tiên bảo vệ Môi trường Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Hà Giang
22 1.004083 Chấp thuận tiến hành khảo sát thực địa, lấy mẫu trên mặt đất để lựa chọn diện tích lập đề án thăm dò khoáng sản. Khoáng Sản Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Hà Giang
23 1.003010: Thẩm định nhu cầu sử dụng đất; thẩm định điều kiện giao đất, thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất Đất Đai Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Hà Giang
24 1.004237 Khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường Đất Đai Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Hà Giang
25 1.008603 : Kê khai, thẩm định tờ khai phí bảo vệ môi trường đối với nước thải Môi trường Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Hà Giang
26 1.011441: Đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất Đất Đai Văn phòng Đăng ký đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai
27 1.001442: : Đăng ký thay đổi biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất Đất Đai Văn phòng Đăng ký đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai
28 1.001443: Xóa đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất Đất Đai Văn phòng Đăng ký đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai
29 1.011444: : Đăng ký thông báo xử lý tài sản bảo đảm, đăng ký thay đổi, xóa đăng ký Đất Đai Văn phòng Đăng ký đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai
30 1.001445: Chuyển tiếp đăng ký thế chấp quyền tài sản phát sinh Đất Đai Văn phòng Đăng ký đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai
31 1.004267: Giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Đất Đai Văn phòng Đăng ký đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai
32 1.010200: Chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với tổ chức kinh tế nhận chuyển nhượng, nhận góp vốn, thuê quyền sử dụng đất nông nghiệp để thực hiện dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp Đất Đai Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Hà Giang
33 1.004688: Điều chỉnh quyết định thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất của Thủ tướng Chính phủ đã ban hành trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 Đất Đai Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Hà Giang
34 1.004257: Chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với tổ chức. Đất Đai Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Hà Giang
35 1.002253: Giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với dự án phải trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt Đất Đai Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Hà Giang
36 1.002040: Giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với dự án không phải trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt; dự án không phải cấp giấy chứng nhận đầu tư Đất Đai Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Hà Giang
37 1.000082: Cấp, bổ sung, gia hạn, cấp lại, cấp đổi giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ Đo đạc bản đồ Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Hà Giang
38 1.000049: Tên thủ tục: Cấp, gia hạn, cấp lại, cấp đổi chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ hạng II Đo đạc bản đồ Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Hà Giang
39 1.000987: Cấp giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn Khí tượng thủy văn Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Hà Giang
40 1.000970: Sửa đổi, bổ sung, gia hạn giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn. Khí tượng thủy văn Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Hà Giang
41 1.000943: Cấp lại giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn. Khí tượng thủy văn Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Hà Giang
42 2.001850: Thẩm định, phê duyệt phương án cắm mốc giới hành lang bảo vệ nguồn nước đối với hồ chứa thủy điện và hồ chứa thủy lợi Tài Nguyên Nước Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Hà Giang
43 2.001770: Tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước đối với công trình đã vận hành Tài Nguyên Nước Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Hà Giang
44 2.001738: Gia hạn, điều chỉnh nội dung Giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô vừa và nhỏ. Tài Nguyên Nước Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Hà Giang
45 1.011518: Trả lại giấy phép tài nguyên nước. Tài Nguyên Nước Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Hà Giang
46 1.011516: Đăng ký khai thác sử dụng nước mặt, nước dưới đất Tài Nguyên Nước Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Hà Giang
47 1.009669: Tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước đối với công trình chưa vận hành Tài Nguyên Nước Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Hà Giang
48 1.004283: Điều chỉnh tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước Tài Nguyên Nước Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Hà Giang
49 1.004253: Cấp lại Giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô vừa và nhỏ. Tài Nguyên Nước Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Hà Giang
50 1.004228: Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép thăm dò nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng dưới 3.000 m3/ngày đêm. Tài Nguyên Nước Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Hà Giang
51 1.004223 - Cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng dưới 3.000m3/ngày đêm. Tài Nguyên Nước Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Hà Giang
52 1.004211: Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng dưới 3.000m3/ngày đêm Tài Nguyên Nước Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Hà Giang
53 1.004179 Cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản đối với hồ chứa Tài Nguyên Nước Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Hà Giang
54 1.004167: Gia hạn/điều chỉnh giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp Tài Nguyên Nước Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Hà Giang
55 1.001740: Lấy ý kiến Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đối với các dự án đầu tư có chuyển nước từ nguồn nước liên tỉnh Tài Nguyên Nước Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Hà Giang
56 1.004122 Cấp Giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô vừa và nhỏ Tài Nguyên Nước Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Hà Giang
57 1.000824 Cấp lại giấy phép tài nguyên nước. Tài Nguyên Nước Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Hà Giang
58 1.004232 Cấp giấy phép thăm dò nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng dưới 3000m3/ngày đêm Tài Nguyên Nước Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Hà Giang
59 1.010735 Thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản (báo cáo riêng theo quy định tại khoản 2 Điều 36 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP) Môi trường Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Hà Giang
60 1.010733 Thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường Môi trường Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Hà Giang
61 1.010730 Cấp lại giấy phép môi trường Môi trường Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Hà Giang
62 1.010728 Cấp đổi giấy phép môi trường Môi trường Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Hà Giang
63 1.010727 Cấp giấy phép môi trường Môi trường Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Hà Giang
64 1.004367 Đóng cửa mỏ khoáng sản. Khoáng Sản Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Hà Giang
65 2.001777 Trả lại Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản. Khoáng Sản Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Hà Giang
66 1.004343 Gia hạn Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản. Khoáng Sản Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Hà Giang
67 2.001781 Cấp Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản. Khoáng Sản Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Hà Giang
68 2.001787 Phê duyệt trữ lượng khoáng sản Khoáng Sản Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Hà Giang
69 1.004345 Chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản. Khoáng Sản Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Hà Giang
70 1.004135 Trả lại Giấy phép khai thác khoáng sản hoặc trả lại một phần diện tích khu vực khai thác khoáng sản. Khoáng Sản Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Hà Giang
71 2.001783 Gia hạn Giấy phép khai thác khoáng sản. Khoáng Sản Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Hà Giang
72 1.004446 Cấp giấy khai thác khoáng sản ở khu vực có dự án đầu tư xây dựng công trình. Khoáng Sản Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Hà Giang
73 2.001814 Chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản. Khoáng Sản Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Hà Giang
74 1.005408 Trả lại Giấy phép thăm dò khoáng sản hoặc trả lại một phần diện tích thăm dò khoáng sản. Khoáng Sản Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Hà Giang
75 1.004481 Gia hạn Giấy phép thăm dò khoáng sản. Khoáng Sản Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Hà Giang
76 1.000778 Cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản. Khoáng Sản Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Hà Giang
77 1.004433 Đấu giá quyền khai thác khoáng sản ở khu vực đã có kết quả thăm dò khoáng sản được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt Khoáng Sản Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Hà Giang
78 1.004434 Đấu giá quyền khai thác khoáng sản ở khu vực chưa thăm dò khoáng sản Khoáng Sản Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Hà Giang
79 1.001009: Chuyển nhượng vốn đầu tư là giá trị quyền sử dụng đất Đất Đai Văn phòng Đăng ký đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai
80 1.001045: Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền Đất Đai Văn phòng Đăng ký đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai
81 2.000880: Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai... cá nhân đưa quyền sử dụng đất vào doanh nghiệp. Đất Đai Văn phòng Đăng ký đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai
82 1.001991: Bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm Đất Đai Văn phòng Đăng ký đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai
83 2.000889: Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng..., quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng... Đất Đai Văn phòng Đăng ký đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai
84 2.000976: Đăng ký thay đổi tài sản gắn liền với đất vào Giấy chứng nhận đã cấp Đất Đai Văn phòng Đăng ký đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai
85 2.000983 Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người đã đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu Đất Đai Văn phòng Đăng ký đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai
86 1.004177 Thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật đất đai do người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phát hiện Đất Đai Văn phòng Đăng ký đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai
87 1.004193 Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp Đất Đai Văn phòng Đăng ký đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai
[Trở về]