Slideshow Image 1
Kết luận thanh tra về việc chấp hành các quy định của pháp luật đối với Công ty TNHH Hải Phú trong thực hiện các dự án: Khai thác đá vôi làm VLXD thông thường ... tại tổ 5 Phường Ngọc Hà, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang  

...

Xem tiếp
Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Hải Phú 

...

Xem tiếp
Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường đối với công ty TNHH một thành viên Chung Kính 

...

Xem tiếp
Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản đối với HTX tiểu thủ công nghiệp 3-2 

...

Xem tiếp
Thông báo Số 43/TB-STNMT Thông báo kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật trong công tác quản lý, sử dụng đất đai của UBND huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang 
Thông báo Số 43/TB-STNMT Thông báo kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật trong công tác quản lý, sử dụng đất đai của UBND huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang

...

Xem tiếp
Quyết định Số 17/QĐ-STNMT Quyết định về việc Ban hành nội quy tiếp công dân của sở Tài nguyên và Môi trường 

...

Xem tiếp
Thông báo Số 16/T-STNMT Thông báo Lịch tiếp công dân của sở Tài nguyên và Môi trường 

...

Xem tiếp
Báo cáo Số 608/BC-STNMT Báo cáo kết quả thực hiện Đề án tăng cường xử lý vi phạm trong quản lý sử dụng đất giai đoạn đến 2020 trong năm 2018 

...

Xem tiếp
Quyết định Số 46/QĐ-STNMT Quyết định bổ xung kế hoạch thanh tra năm 2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường 

...

Xem tiếp
Thông báo, KH, QĐ tiếp công dân  

...

Xem tiếp
Quyết định ban hành kế hoạch thanh tra 2019 

...

Xem tiếp
Quyết định Số 1918/QĐ-BTNMT Quyết định về việc điều chỉnh, bổ xung kế hoạch thanh tra năm 2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường  

...

Xem tiếp
Báo cáo Số 218/BC-STNMT Báo cáo về việc công khai các tổ chức sử dụng đất đang có vi phạm luật đất đai và tiếp nhận thông tin phản ánh của người dân về vi phạm luật đất đai 6 tháng đầu năm 2017 

...

Xem tiếp
Kế hoạch Số 06/KH-UBND Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tăng cường xử lý vi phạm về quản lý, sử dụng đất giai đoạn 2016 - 2020 của tỉnh Hà Giang 

...

Xem tiếp
Công văn Số 5542/BTNMT-TTr Công văn về việc chấp thuận Kế hoạch thanh tra năm 2017 của các đơn vị trực thuộc Bộ 

...

Xem tiếp
Công văn Số 34/TTr-VP Về việc gửi Kế hoạch thanh tra về tài nguyên và môi trường năm 2017 

...

Xem tiếp
Quyết định Số 2704/QĐ-BTNMT Quyết định phê duyệt kế hoạch thanh tra năm 2017 của Bộ trưởng Bộ TNMT 

...

Xem tiếp
Quyết định Số 10/QĐ-STNMT Về việc ban hành Nội quy tiếp công dân của Sở TNMT Hà Giang 

...

Xem tiếp
Kế hoạch Số 10/KH-STNMT Kế hoạch tiếp công dân của Sở TNMT Hà Giang 

...

Xem tiếp
Thông báo Số 09/TB-STNMT Thông báo Lịch tiếp công dân của Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Giang 

...

Xem tiếp
1 2
[Quay lại]