Slideshow Image 1
Thông báo Số 43/TB-STNMT Thông báo kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật trong công tác quản lý, sử dụng đất đai của UBND huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang 
Thông báo Số 43/TB-STNMT Thông báo kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật trong công tác quản lý, sử dụng đất đai của UBND huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang

...

Xem tiếp
Quyết định Số 17/QĐ-STNMT Quyết định về việc Ban hành nội quy tiếp công dân của sở Tài nguyên và Môi trường 

...

Xem tiếp
Thông báo Số 16/T-STNMT Thông báo Lịch tiếp công dân của sở Tài nguyên và Môi trường 

...

Xem tiếp
Quyết định Số 03/QĐ-XPVPHC Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản đối với Hợp tác xã tiểu thủ công nghiệp 3-2  

...

Xem tiếp
Báo cáo Số 608/BC-STNMT Báo cáo kết quả thực hiện Đề án tăng cường xử lý vi phạm trong quản lý sử dụng đất giai đoạn đến 2020 trong năm 2018 

...

Xem tiếp
Quyết định Số 46/QĐ-STNMT Quyết định bổ xung kế hoạch thanh tra năm 2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường 

...

Xem tiếp
Thông báo, KH, QĐ tiếp công dân  

...

Xem tiếp
Quyết định ban hành kế hoạch thanh tra 2019 

...

Xem tiếp
Quyết định Số 02/QĐ-XPVPHC Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường đối với Công ty TNHH MTV Hùng Hà Bắc Quang 

...

Xem tiếp
Quyết định Số 05/QĐ-XPVPHC Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản đối với HTX Định Lượng 

...

Xem tiếp
Quyết định số 03/QĐ-XPVPHC Quyết định vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường đối với công ty Cổ phần Khoáng sản VITECH Hà Giang 

...

Xem tiếp
Quyết định số 04/QĐ-XPVPHC Quyết định vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường đối với công ty Cổ phần đầu tư Cao Nguyên Đá 

...

Xem tiếp
Quyết định Số 1955/QĐ-XPVPHC Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản đối với Công ty TNHH Tường Phong 

...

Xem tiếp
Quyết định Số 1591/QĐ-XPVPHC Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực môi trường đối với Công ty TNHH Thanh Bình 

...

Xem tiếp
Quyết định Số 1918/QĐ-BTNMT Quyết định về việc điều chỉnh, bổ xung kế hoạch thanh tra năm 2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường  

...

Xem tiếp
Quyết định Số 06/QĐ-XPVPHC Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai đối với Công ty Cổ phần Dược thiết bị y tế Hà Giang 

...

Xem tiếp
Quyết định Số 05/QĐ-XPVPHC Quyết định Xử phạt vi phạm hành chính về tài nguyên môi trường 

...

Xem tiếp
Báo cáo Số 218/BC-STNMT Báo cáo về việc công khai các tổ chức sử dụng đất đang có vi phạm luật đất đai và tiếp nhận thông tin phản ánh của người dân về vi phạm luật đất đai 6 tháng đầu năm 2017 

...

Xem tiếp
Quyết định Số 04/QĐ-XPVPHC Quyết định xử phạm vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai ( CTy TNHH Ngọc Quế Lâm ) 

...

Xem tiếp
Quyết định Số 03/QĐ-XPVPHC Quyết định sử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực khoáng sản ( Công ty TNHH Tường Phong ) 

...

Xem tiếp
1 2 3 >>
[Quay lại]