Tra Cứu VĂN BẢN QUẢN LÝ
Nội dung cần tìm :
>>Nâng cao
Số / ký hiệu :
Cấp ban hành : Loại văn bản:
Cơ quan ban hành : Lĩnh vực :
STT Số / Ký hiệu Trích yếu Cơ quan ban hành Ngày ban hành File đính kèm
1 01/CT-BTNMT Chỉ thị về việc tăng cường công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất Bộ Tài nguyên và Môi trường 16-03-2010
2 45/2013/QH13 LUẬT ĐẤT ĐAI 2013 Quốc Hội 28-11-2013
3 43/2015/NĐ-CP Nghị định Quy định lập, quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước Chính phủ 05-05-2015
4 06/2022/NĐ-CP Nghị định số 06/2022/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ô-dôn Chính phủ 07-01-2022
5 66/2019/NĐ-CP Nghị định về bảo tồn và sử dụng bền vững các vùng đất ngập nước Chính phủ 28-07-2019
6 80/2014/NĐ-CP Nghị định Về thoát nước và xử lý nước thải Chính phủ 05-08-2014
7 01/2023/QĐ-TTg Quyết định số 01/2023/QĐ-TTg ngày 31/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước của năm 2022 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 Chính phủ 31-01-2023
8 42/2015/TT-BTNMT Thông tư Quy định kỹ thuật quy hoạch tài nguyên nước Bộ Tài nguyên và Môi trường 28-09-2015
9 61/2015/TT-BTNMT Thông tư Quy định về cấp và quản lý Chứng chỉ định giá đất Bộ Tài nguyên và Môi trường 14-12-2015
10 47/2017/TT-BTNMT Thông tư quy định về giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước Bộ Tài nguyên và Môi trường 06-11-2017
11 72/2017/TT-BTNMT Thông tư quy định về việc xử lý, trám lấp giếng không sử dụng Bộ Tài nguyên và Môi trường 28-12-2017
12 40/2014/TT-BTNMT Thông tư Quy định việc hành nghề khoan nước dưới đất Bộ Tài nguyên và Môi trường 10-07-2014
13 30/2018/TT-BTNMT Thông tư số 30/2018/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường: Quy định kỹ thuật về quan trắc và cung cấp thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn đối với trạm khí tượng thủy văn chuyên dùng Bộ Tài nguyên và Môi trường 26-12-2018
14 21/VBHN-VPQH Văn bản hợp nhất Luật đất đai Quốc hội 09-12-2018
15 30/VBHN-VPQH Văn bản hợp nhất Luật Đất đai số 30/VBHN-VPQH Quốc hội 17-12-2013
16 2407/CT-TTg CHỈ THỊ 2407/CT-TTg VỀ VIỆC ĐẨY NHANH TIẾN ĐỘ SẮP XẾP LẠI, XỬ LÝ NHÀ, ĐẤT THUỘC SỞ HỮU NHÀ NƯỚC Chính phủ 29-12-2010
17 05/CT-TTg Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 23/2/2023 chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030 Chính phủ 23-02-2023
18 03/CT-TTg Chỉ thị v/v đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội Chính phủ 24-01-2017
19 03 /CT-BTNMT Chỉ thị Về chấn chỉnh và tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đ Bộ Tài nguyên và Môi trường 30-11-2010
20 1940/2008/CT-TTg Chỉ thị Về nhà, đất liên quan đến tôn giáo Chính phủ 30-12-2008
1 2 3 >>