Slideshow Image 1
văn bản số 281/STNMT-KSN ngày 25/01/2024 Vv công bố tiếp nhận nhiệm vụ: Điều tra đánh giá lập và ban hành danh mục nguồn nước nội tỉnh tỉnh Hà Giang 

...

Xem tiếp
Văn bản số 187/STNMT-KSN ngày 17/01/2024 công bố Danh mục và bản đồ phân vùng hạn chế khai thác nước dưới dất, tiếp nhận, sử dụng sản phẩm Danh mục vùng hạn chế  

...

Xem tiếp
Thông báo Số 101/TB-STNMT Thông báo Về kết quả lựa chọn hồ sơ đề nghị cấp giấy phép thăm dò KS làm VLXD thông thường 

...

Xem tiếp
Thông báo Số 94/TB-STNMT Thông báo Về kết quả lựa chọn hồ sơ đề nghị cấp giấy phép thăm dò KS làm VLXD thông thường 

...

Xem tiếp
Thông báo Số 90/TB-STNMT Thông báo về việc nhận hồ sơ đầu tiên của đơn vị đề nghị cấp phép thăm dò khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường 

...

Xem tiếp
Thông báo Số 68/TB-STNMT Thông báo về việc kết quả lựa chọn hồ sơ đề nghị cấp phép thăm dò KS làm VLXDTT 

...

Xem tiếp
Thông báo Số 49/TB-STNMT Về việc nhận hồ sơ đầu tiên của đơn vị đề nghị cấp phép thăm dò KS làm VLXDTT 

...

Xem tiếp
Thông báo Số 50/TB-STNMT Về việc nhận hồ sơ đầu tiên của đơn vị đề nghị cấp phép thăm dò KS làm VLXDTT 

...

Xem tiếp
Thông báo Số 32/TB-STNMT Thông báo về việc nhận hồ sơ đầu tiên của đơn vị đề nghị cấp phép thăm dò khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường 

...

Xem tiếp
Thông báo số 29/TB-STNMT Thông báo về kết quả lựa chọn hồ sơ đề nghị cấp giấy phép thăm dò khoáng sản 

...

Xem tiếp
Quyết định Số 1307/QĐ-UBND Quyết định về việc phê duyệt danh mục các khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh Hà Giang 

...

Xem tiếp
Quyết định Số 1972/QĐ-UBND Quyết định Công bố TTHC lĩnh vực khoáng sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Giang 

...

Xem tiếp
Quyết định Số 375/QĐ-UBND Quyết định Ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên tạm thời đối với một số loại tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hà Giang 

...

Xem tiếp
Quyết định Số 02/QĐ-UBND Quyết định Ban hành bảng giá tính thuế tài nguyên đối với nhóm tài nguyên có tính chất lý, hóa giống nhau trên địa bàn tỉnh Hà Giang  

...

Xem tiếp
Quyết định Số 26/QĐ-UBND Quyết định về việc Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch thăm dò. khai thác, sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường tỉnh Hà Giang giao đoạn 2015-2020, tầm nhìn đến năm 2030 

...

Xem tiếp
Nghị quyết Số 107/NQ-HĐND Nghị quyết thông qua điều chỉnh Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường tỉnh Hà Giang, giai đoạn 2015-2020, tầm nhìn đến năm 2030 

...

Xem tiếp
Quyết định Số 858/QĐ-UBND Quyết định về việc phê duyệt kết quả khoanh định khu vực cấm, khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hà Giang 

...

Xem tiếp
Công văn Số 609/STNMT-KSN V/v ý kiến về khu vực đề nghị khai thác khoáng sản đá, cát sỏi làm VLXD thông thường phục vụ chương trình xây dựng nông thôn mới huyện Quang Bình 

...

Xem tiếp
Công văn Số 593/STNMT-KSN V/v ý kiến về khu vực đề nghị khai thác khoáng sản cát, sỏi làm VLXD thông thường phục vụ chương trình xây dựng nông thôn mới huyện Bắc Quang 

...

Xem tiếp
Quyết định Số 877/QĐ-UBND Quyết định về việc ban hành tạm thời giá tối thiểu tính thuế tài nguyên đối với khoáng sản là kim loại Vàng, Thiếc trên địa bàn tỉnh Hà Giang 

...

Xem tiếp
1 2
[Quay lại]