Slideshow Image 1
Quyết định Số 1307/QĐ-UBND Quyết định về việc phê duyệt danh mục các khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh Hà Giang 

...

Xem tiếp
Quyết định Số 1972/QĐ-UBND Quyết định Công bố TTHC lĩnh vực khoáng sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Giang 

...

Xem tiếp
Quyết định Số 375/QĐ-UBND Quyết định Ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên tạm thời đối với một số loại tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hà Giang 

...

Xem tiếp
Quyết định Số 02/QĐ-UBND Quyết định Ban hành bảng giá tính thuế tài nguyên đối với nhóm tài nguyên có tính chất lý, hóa giống nhau trên địa bàn tỉnh Hà Giang  

...

Xem tiếp
Quyết định Số 26/QĐ-UBND Quyết định về việc Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch thăm dò. khai thác, sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường tỉnh Hà Giang giao đoạn 2015-2020, tầm nhìn đến năm 2030 

...

Xem tiếp
Nghị quyết Số 107/NQ-HĐND Nghị quyết thông qua điều chỉnh Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường tỉnh Hà Giang, giai đoạn 2015-2020, tầm nhìn đến năm 2030 

...

Xem tiếp
Quyết định Số 858/QĐ-UBND Quyết định về việc phê duyệt kết quả khoanh định khu vực cấm, khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hà Giang 

...

Xem tiếp
Công văn Số 609/STNMT-KSN V/v ý kiến về khu vực đề nghị khai thác khoáng sản đá, cát sỏi làm VLXD thông thường phục vụ chương trình xây dựng nông thôn mới huyện Quang Bình 

...

Xem tiếp
Công văn Số 593/STNMT-KSN V/v ý kiến về khu vực đề nghị khai thác khoáng sản cát, sỏi làm VLXD thông thường phục vụ chương trình xây dựng nông thôn mới huyện Bắc Quang 

...

Xem tiếp
Quyết định Số 877/QĐ-UBND Quyết định về việc ban hành tạm thời giá tối thiểu tính thuế tài nguyên đối với khoáng sản là kim loại Vàng, Thiếc trên địa bàn tỉnh Hà Giang 

...

Xem tiếp
Công văn Số 161/UBND-CN Về việc xử lý nghiêm tình trạng khai thác cát sỏi trái phép tại xã Kim Ngọc, xã Quang Minh, huyện Bắc Quang 

...

Xem tiếp
Công văn Số 158/UBND-CN Về việc chấm dứt tuyển quặng nguyên khai còn tồn tại mỏ mangan Bản Sám, xã Ngọc Minh, huyện Vị Xuyên 

...

Xem tiếp
Quyết định Sô 2651/QĐ-UBND Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực địa chất và khoáng sản thuộc thẩm quyền giải quyết của sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Giang 

...

Xem tiếp
Quyết định Số 20/2016/QĐ-UBND Quyết định về việc quy định tỷ lệ quy đổi từ khoáng sản thành phẩm ra số lượng khoáng sản nguyên khai làm căn cứ tính phí bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Hà Giang 

...

Xem tiếp
Thông báo Số 84/TB-STNMT Thông báo về việc tiếp hận hồ sơ đầu tiên của tổ chức, cá nhân đề nghị thăm dò khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường 

...

Xem tiếp
Quyết định Số 2411/QĐ-UBND Về việc thành lập Hội đồng thẩm định Đề án đóng cửa mỏ Mangan đội 5, xã Ngọc Linh, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang 

...

Xem tiếp
Quyết định Số 2386/QĐ-UBND Quyết định về việc phê duyệt phương án bản vệ tài nguyên khoáng sản, chưa khai thác trên địa bàn thành phố Hà Giang, tỉnh hà Giang 

...

Xem tiếp
Quyết định Số 2142/QĐ-UBND Về việc phê duyệt danh mục các khu vực quyền khai thác khoáng sản làm VLXDTT trên địa bàn tỉnh HG, thay thế phụ lục 02,03 ban hành theo QĐ2587 ngày 27/11/2012 

...

Xem tiếp
Quyết định Số 2587/QĐ-UBND Quyết định về việc phê duyệt danh mục các khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hà Giang 

...

Xem tiếp
Công văn Số 866/STNMT-KSN V/v thông báo rộng rãi đến các tổ chức, cá nhân biết, nếu có nhu cầu thì lập hồ sơ đề nghị cấp phép thăm dò khoáng sản tại điểm mỏ thuộc khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm VLXD thông thường  

...

Xem tiếp
1
[Quay lại]