Slideshow Image 1
Hướng dẫn tuyên truyền, phổ biến các Luật được thông qua tại kỳ họp thứ 6, kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV; Chỉ thị số 23/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và triển khai một số nhiệm vụ về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 

...

Xem tiếp
Kế hoạch số 371/KH-STNMT ngày 02/02/2024 Công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật năm 2024 

...

Xem tiếp
Văn bản số 74/Ctr-STNMT ngày 08/01/2024 Chương trình phát động phong trào thi đua năm 2024 

...

Xem tiếp
Kế hoạch số 167/KH-STNMT ngày 16/01/2024 Tuyên truyền Cải cách hành chính năm 2024 của Sở TNMT  

...

Xem tiếp
Về việc triển khai Quyết định số 28/2023/QĐUBND ngày 21/11/2023 của UBND tỉnh Hà Giang 

...

Xem tiếp
Kế hoạch số 3282/KH-STNMT ngày 22/9/2023 Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 58/NQ-CP ngày 21/4/2023 Chính phủ về nội dung chính sách  

...

Xem tiếp
Quyết định số 273/QĐ-UBND ngày 24/02/2023 Vv công nhận hiệu quả áp dụng, phạm vi ảnh hưởng trên địa bàn tỉnh của 214 sáng kiến, đề tài khoa học thuộc sở, ban, ngành, đoàn, thể, huyện, thành phố  

...

Xem tiếp
Văn bản số 1430/STNMT-VP ngày 05/05/2023 Vv tiếp tục quán triệt triển khai công tác phòng chống tham nhũng  

...

Xem tiếp
Văn bản số 1111/STNMT-VP ngày 10/04/2023 về việc triển khai thực hiện kế hoạch 370-KH/TU ngày 24/3/2023 của Tỉnh ủy và Kế hoạch 110/KHUBND ngày 29/3/2023 của UBND tỉnh 

...

Xem tiếp
Kế hoạch số 3846/KH-STNMT ngày 09/12/2022 Thực hiện cải cách hành chính nâng cao chất lượng công vụ năm 2023 

...

Xem tiếp
Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, các văn bản của Bộ Chính tri, Ban Bí thư và của Đảng bộ tỉnh. 
Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, các văn bản của Bộ Chính tri, Ban Bí thư và của Đảng bộ tỉnh.

...

Xem tiếp
Kế hoạch số 492/KH-STNMT ngày 24/02/2023 thực hiện công tác văn thư lưu của Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2023 

...

Xem tiếp
Kế hoạch số 465/KH-STNMT ngày 23/02/2023 Công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật năm 2023 

...

Xem tiếp
Kế hoạch số 454/KH-STNMT ngày 22/02/2023 Thực hiện công tác pháp chế của ngành Tài nguyên và Môi trường năm 2023 

...

Xem tiếp
Kế hoạch số 438/KH-STNMT ngày 21/02/2023 Kiểm tra rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường  

...

Xem tiếp
Kế hoạch số 437/KH-STNMT ngày 21/02/2023 Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2023 lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường 

...

Xem tiếp
Kế hoạch số 436/KH-STNMT ngày 21/02/2023 Theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2023 trên lĩnh vực tài nguyên và môi trường 

...

Xem tiếp
Kế hoạch số 428/KH-STNMT ngày 20/02/2023 Thực hiện công tác dân vận chính quyền của Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2023 

...

Xem tiếp
Quyết định số 42/2021/QĐ-UBND Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung  

...

Xem tiếp
1
[Quay lại]