Slideshow Image 1
Quyết định số 100/QĐ-STNMT ngày 18/02/2023 Công bố TTHC nội bộ lĩnh vực Công tác Văn phòng của Sở TNMT tỉnh Hà Giang 

...

Xem tiếp
Quyết định số 1925/QĐ-UBND ngày 28/10/2022 Phê duyệt Danh mục DVC trực tuyến tích hợp, cung cấp trên cổng DVC quốc gia và Hệ thống thông tin TTHC năm 2022 

...

Xem tiếp
Quyết định số 973/QĐ-UBND ngày 25/5/2021 Công bố TTHC mới ban hành sửa đổi bổ sung lĩnh vực tài nguyên nước ngành TNMT 

...

Xem tiếp
Kế hoạch số 439/KH-STNMT ngày 15/02/2024 Cải cách thủ tục hành chính trọng tâm năm 2024 

...

Xem tiếp
Kế hoạch số 223/KH-STNMT ngày 19/01/2024 Khắc phục những tồn tại về chỉ số CCHC năm 2023 của Sở TNMT  

...

Xem tiếp
Kế hoạch số 308/KH-STNMT Thực hiện công tác văn thư, lưu trữ năm 2024 

...

Xem tiếp
Kế hoạch số 04/KH-UBND ngày 08/01/2024 Tuyên truyền công tác CCHC nhà nước năm 2024 trên địa bàn tỉnh Hà Giang 

...

Xem tiếp
Quyết định số 79/QĐ-UBND ngày 15/01/2024 Công bố Danh mục TTHC được sửa đổi, bổ sung và phê duyệt nội dung tái cấu trúc lĩnh vực Đất đai ngành TNMT  

...

Xem tiếp
Thông báo số 4398/TB-STNMT ngày 11/12/2023 Kết quả đánh giá chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp trong thực hiện TTHC tháng 11/2023 

...

Xem tiếp
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH HÀ GIANG: CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH GẮN VỚI CHUYỂN ĐỔI SỐ 
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH HÀ GIANG: CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH GẮN VỚI CHUYỂN ĐỔI SỐ

...

Xem tiếp
BAN CHỈ ĐẠO CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CỦA CHÍNH PHỦ HỌP PHIÊN THỨ SÁU 
BAN CHỈ ĐẠO CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CỦA CHÍNH PHỦ HỌP PHIÊN THỨ SÁU

...

Xem tiếp
Triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính 2 tháng cuối năm 
Triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính 2 tháng cuối năm

...

Xem tiếp
Tổng kết và trao giải cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về cải cách hành chính” năm 2023 
Tổng kết và trao giải cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về cải cách hành chính” năm 2023

...

Xem tiếp
Quyết định số 2175/QĐ-UBND ngày 06/11/2023 công bố Danh mục TTHC được sửa đổi, bổ sung và phê duyệt tái cấu trúc chuẩn hóa quy trình lĩnh vực TNN, Khoáng sản ngành TNMT  

...

Xem tiếp
THỦ TƯỚNG YÊU CẦU TĂNG CƯỜNG KỶ LUẬT, KỶ CƯƠNG TRONG CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC 
THỦ TƯỚNG YÊU CẦU TĂNG CƯỜNG KỶ LUẬT, KỶ CƯƠNG TRONG CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC

...

Xem tiếp
Sở Tài nguyên và Môi trường đẩy mạnh cải cách hành chính 
Sở Tài nguyên và Môi trường đẩy mạnh cải cách hành chính

...

Xem tiếp
Quyết định số 1391/QĐ-UBND ngày 7/8/2023 Công bố danh mục TTHC được sửa đổi, bổ sung và phê duyệt nội dung dịch vụ lĩnh vực tài nguyên nước ngành TNMT  

...

Xem tiếp
Quyết định số 1082/QĐ-UBND công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và phê duyệt nội dung tái cấu trúc chuẩn hóa quy trình của ngành TNMT  

...

Xem tiếp
Quyết định số 894/QĐ-UBND ngày 07/06/2023 công bố Danh mục TTHC sửa đổi, bổ sung và phê duyệt nội dung tái cấu trúc chuẩn hóa quy trình của ngành TNMT  

...

Xem tiếp
Kế hoạch số 1727/KH-STNMT ngày 29/5/2023 Cải thiện và nâng cao chỉ số hài lòng của cơ quan hành chính nhà nước năm 2023 lĩnh vực TNMT 

...

Xem tiếp
1 2
[Quay lại]