Slideshow Image 1
văn bản số 262/TB-STNMT ngày 24/01/2024 Thông báo chấm dứt thuê đất nộp giấy chứng nhận QSD đất 

...

Xem tiếp
Kế hoạch số 307/KH-STNMT ngày 26/01/2024 Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp vừa và nhỏ năm 2024 lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường 

...

Xem tiếp
Quyết định số 894/QĐ-UBND ngày 07/6/2023 Công bố Danh mục TTHC sửa đổi bổ sung và phê duyệt nội dung tái cấu trúc chuẩn hóa quy trình, biểu mẫu điện tử của ngành tài nguyên và môi trường  

...

Xem tiếp
Văn bản số 1269/STNMT-QLĐĐ ngày 20/04/2023 Thông báo kết quả kiểm tra hồ sơ năng lực các tổ chức hoạt động tư vấn đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh  

...

Xem tiếp
Quyết định số 1672/QĐ-UBND ngày 12/8/2021 của UBND tỉnh Hà Giang về việc bổ nhiệm và cấp thẻ giám định viên tư pháp  

...

Xem tiếp
Quyết định số 2650/QĐ-UBND ngày 8/12/2017 của UBND tỉnh Hà Giang về việc bổ nhiệm giám định viên tư pháp trong lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường (thuộc chuyên ngành Đất đai) 

...

Xem tiếp
Quyết định số 2649/QĐ-UBND ngày 8/12/2017 của UBND tỉnh Hà Giang về việc bổ nhiệm giám định viên tư pháp trong lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường (thuộc chuyên ngành Tài nguyên Nước) 

...

Xem tiếp
Quyết định số 2648/QĐ-UBND ngày 8/12/2017 về việc bổ nhiệm giám định viên tư pháp trong lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường (thuộc chuyên ngành Môi trường) 
Quyết định số 2648/QĐ-UBND ngày 8/12/2017 về việc bổ nhiệm giám định viên tư pháp trong lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường (thuộc chuyên ngành Môi trường)

...

Xem tiếp
Quyết định số 451/QĐ-STNMT ngày 21/12/2022 Phê duyệt danh sách người có nghĩa vụ kê khai tài sản thu nhập năm 2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường 

...

Xem tiếp
Kế hoạch số 3887/KH-STNMT ngày 13/12/2022 Kê khai công khai tài sản thu nhập năm 2022 

...

Xem tiếp
1
[Quay lại]