Slideshow Image 1
Kế hoạch số 367/KH-STNMT ngày 02/02/2024 Hành động thực hiện NQ số 02/NQ_CP ngày 05/01/2024 

...

Xem tiếp
Kế hoạch số 370/KH-STNMT ngày 02/02/2023 Theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2024 trên lĩnh vực TNMT 

...

Xem tiếp
Kế hoạch số 375/KH-STNMT ngày 02/02/2024 thực hiện Quy chế dân chủ năm 2024 

...

Xem tiếp
Kế hoạch số 3663-KH-STNMT ngày 23/10/2023 Kế hoạch 258/KH-UBND ngày 19/9/2023 của UBND tỉnh triển khai thực hiện nghị quyết 

...

Xem tiếp
Kế hoạch số 2981/KH-STNMT ngày 25/8/2023 Mở đợt cao điểm tuyên truyền, vận động thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Hà Giang  

...

Xem tiếp
Kế hoạch số 1874/KH-STNMT ngày 08/06/2023 Kế hoạch triển khai thi hành Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở  

...

Xem tiếp
HỘI NGHỊ THÁO GỠ KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN DỰ ÁN TỔNG THỂ HỒ SƠ ĐỊA CHÍNH VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2023 
HỘI NGHỊ THÁO GỠ KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN DỰ ÁN TỔNG THỂ HỒ SƠ ĐỊA CHÍNH VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2023

...

Xem tiếp
Kế hoạch số 908/KH-STNMT Triển khai công tác rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2021-2026 và nhiệm kỳ 2026-2031 

...

Xem tiếp
Kế hoạch số 274/KH-STNMT Kế hoạch thực hiện công tác phòng chống tham nhũng năm 2023 

...

Xem tiếp
Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 Thành phố Hà Giang 

...

Xem tiếp
Báo cáo chuyên đề Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 Thành phố Hà Giang - Tỉnh Hà Giang 

...

Xem tiếp
1
[Quay lại]