Slideshow Image 1
Cơ cấu bộ máy Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Giang 

SƠ ĐỒ CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY SỞ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỈNH HÀ GIANG

 

                      I. Lãnh đạo sở Tài nguyên và Môi trường Tỉnh Hà Giang

 

1. Giám đốc

Ông Đinh Thế Mạnh

Điện thoại: 02193.864.852

Di động: 0966.459.459

Địa chỉ thư công vụ:

dtmanh.stnmt@hagiang.gov.vn

 
                              

 

 
 

2. Phó Giám đốc

Ông Ấu Quốc Công

Điện thoại: 

0915.322.097

Địa chỉ thư công vụ:

aqcong.stnmt@hagiang.gov.vn

 

  

 

3. Phó Giám đốc

           Ông Nguyễn Thế Phương     

Di động: 0913.530.627

Địa chỉ thư công vụ:

ntphuong.stnmt@hagiang.gov.vn

 

 

  4.    Phó Giám đốc 

Ông Nguyễn Văn Lượng

Di động: 0946.518.102

Địa chỉ thư công vụ

nvluong.stnmt@hagiang.gov.vn

                       

                                                     

                                                                     

                       

          

 

                          II. Các phòng, đơn vị trực thuộc sở

1.  Đơn vị quản lý Nhà nước

* Văn phòng Sở

- Chánh Văn phòng: Ông Vũ Ngọc Hà

Điện thoại : 02193.860.004

Di động: 0886.141.886

Hòm thư: vnha.stnmt@hagiang.gov.vn

- Phó Chánh Văn phòng: Bà Nguyễn Thị Sen

Điện thoại: 02193.866.458

Di động: 0915.876.609

Hòm thư: ntsen.stnmt@hagiang.gov.vn

 

* Phòng Kế hoạch - Tài chính

- Trưởng phòng : Bà Nguyễn Thị Minh Trang

Điện Thoại: 02193.875.972

Điện Thoại Di động: 0975.957.678

Hòm thư:ntmtrang.stnmt@hagiang.gov.vn

 - Phó Trưởng phòng:  Ông Nguyễn Thanh Thế

Điện Thoại Di động:  0961280999

Hòm thư: ntthe.stnmt@hagiang.gov.vn

 

* Thanh tra Sở

- Chánh Thanh tra: Ông Phạm Văn Dục

Điện thoại:  02193.868.771

Di động: 0912.606.481

Hòm thư: pvduc.stnmt@hagiag.gov.vn

- Phó Chánh thanh tra Ông Bùi Xuân Long  

Điện thoại:  0913518764

Hòm thư: bxlong.stnmt@hagiag.gov.vn

 

* Phòng Quản lý đất đai

- Trưởng phòng: Ông Đỗ Tất Kỳ

Điện thoại:  02193.867.641

Di động: 0912.606.608

Hòm thư: dtky.stnmt@hagiang.gov.vn

- Phó trưởng phòng: Ông Nguyễn Văn Tuấn

Di động:  0916715858

Hòm thư: nvtuan.stnmt@hagiang.gov.vn

-  Phó trưởng phòng:  Ông Nguyễn Văn Quý

Điện thoại:  02193.862.417

Di động: 0915.033.783

Hòm thư: nvquy.stnmt@hagiang.gov.vn

- Phó trưởng phòng:  Ông Lê Tiến Dũng

Điện thoại:  0913021515

Hòm thư: ltdung.stnmt@hagiang.gov.vn

 

 

*  Phòng Quản lý tài nguyên khoáng sản, TN nước và KTTV

- Trưởng phòng: Ông Tô Danh Xuân

Điện thoại:  02193.860.310

Di động: 0983395912

Hòm thư: tdxuan.stnmt@hagiang.gov.vn

- Phó trưởng phòng: Ông Vũ Văn Giang

Di động:   0988490619

Hòm thư: vvgiang.stnmt@hagiang.gov.vn

 

* Chi cục Bảo vệ môi trường:

- Chi Cục trưởng: Ông Dương Khánh Phúc

Di động: 0983022066

Hòm thư: dkphuc.stnmt@hgiang.gov.vn

- Chi cục phó:  Bà Hoàng Thị Mai Lan

Di động:  0914920999

Hòm thư: htmlan.stnmt@hagiang.gov.vn

- Chi Cục Phó: Ông Nguyễn Minh Phú

Di động: 0917591858

Hòm thư: nmphu.stnmt@hgiang.gov.vn

 

2. Đơn vị sự nghiệp

* Văn phòng đăng ký đất đai

- Giám đốc: Ông Vũ Văn Điệp

Điện thoại:  02193.862.772

Di động: 0915160829

Hòm thư: vvdiep.stnmt@hagiang.gov.vn

- Phó Giám đốc: Ông Lê Minh Sơn

Điện thoại Di động:  0975341228

Hòm thư: lmson.stnmt@hagiang.gov.vn

Phó Giám đốc:  Ông Đoàn Quốc Tỉnh  

Điện thoại Di động:  0917068189

Hòm thư: dqtinh.stnmt@hagiag.gov.vn

 

* Trung tâm Công nghệ thông tin

- Giám đốc: Ông Nguyễn Quốc Khánh

Điện thoại: 02193.875.050

Di động:  0916106397

Hòm thư: nqkhanh.stnmt@hagiang.gov.vn

 

* Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên

- Giám đốc: Ông Tạ Hữu Đường

Điện thoại: 02193.868.772

Di động: 0912973499

Hòm thư: thduong.stnmt@hagiang.gov.vn

- Phó Giám đốc Ông Lê Đức Quý

Di động: 0912102040

Hòm thư: ldquy.stnmt@hagiang.gov.vn

- Phó Giám đốc Ông Trịnh Quang Sinh

Di động:  0912452690

Hòm thư: tqsinh.stnmt@hagiang.gov.vn

 

* Trung tâm quan trắc

- Giám đốc Ông Phan Nho Hữu

Điện thoại: 02193.864.035

Di động: 0983606440

Hòm thư: pnhuu.stnmt@hagiang.gov.vn

 

 (Nguồn: Sở TNMT Hà Giang)