Slideshow Image 1
Cơ cấu bộ máy Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Giang 

SƠ ĐỒ CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY SỞ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỈNH HÀ GIANG

 

                      I. Lãnh đạo sở Tài nguyên và Môi trường Tỉnh Hà Giang

 


1. Giám đốc

Ông Hoàng Văn Nhu  

Điện thoại: 02193.866.849

Di động: 0912.101.345

Địa chỉ thư công vụ:

hvnhu.stnmt@hagiang.gov.vn


  

2. Phó Giám đốc

Ông Đinh Thế Mạnh