Slideshow Image 1
Cơ cấu bộ máy Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Giang 

SƠ ĐỒ CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY SỞ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỈNH HÀ GIANG

 

                      I. Lãnh đạo sở Tài nguyên và Môi trường Tỉnh Hà Giang

 


1. Giám đốc

Ông Hoàng Văn Nhu  

Điện thoại: 02193.866.849

Di động: 0912.101.345

Địa chỉ thư công vụ:

hvnhu.stnmt@hagiang.gov.vn


  

2. Phó Giám đốc

Ông Đinh Thế Mạnh

Điện thoại: 02193.864.852

Di động: 0912.327.296

Địa chỉ thư công vụ:

dtmanh.stnmt@hagiang.gov.vn


  

3. Phó Giám đốc

Ông Đặng Văn Thủy

Điện thoại: 02193.860.308

Di động: 0913.014.384

Địa chỉ thư công vụ:

dvthuy.stnmt@hagiang.gov.vn


 


 

                          II. Các phòng, đơn vị trưc thuộc sở

1.  Đơn vị quản lý Nhà nước

* Văn phòng Sở

- Chánh Văn phòng: Ông Vũ Ngọc Hà

Điện thoại : 02193.860.004

Di động: 0886.141.886

Hòm thư: vnha.stnmt@hagiang.gov.vn

- Phó Chánh Văn phòng: Bà Nguyễn Thị Mười

Điện thoại: 02193.875.261

Di động: 0982.331.887

Hòm thư: ntmuoi.stnmt@hagiang.gov.vn

- Phó Chánh Văn phòng: Bà Nguyễn Thị Sen

Điện thoại: 02193.866.458

Di động: 0915.876.609

Hòm thư: ntsen.stnmt@hagiang.gov.vn

 

* Phòng Kế hoạch - Tài chính

- Trưởng phòng : Bà Phạm Thị Hải

Điện Thoại: 02193.875.972

Di động: 0912.479.578

 

* Thanh tra Sở

- Chánh Thanh tra: Ông Phạm Văn Dục

Điện thoại:  02193.868.771

Di động: 0912.606.481

Hòm thư: pvduc.stnmt@hagiag.gov.vn

- Phó Chánh thanh tra Ông Đoàn Quốc Tỉnh  

Điện thoại:  0917068189

Di động: 

Hòm thư: dqtinh.stnmt@hagiag.gov.vn

- Phó Chánh thanh tra Ông Bùi Xuân Long  

Điện thoại:  0913518764

Hòm thư: bxlong.stnmt@hagiag.gov.vn

 

* Phòng Đo đạc quy hoạch

- Trưởng phòng: Ông Nguyễn Văn Quý

Điện thoại:  02193.862.417

Di động: 

Hòm thư: nvquy.stnmt@hagiang.gov.vn

- Phó trưởng phòng: Ông Lê Tiến Dũng

Điện thoại:  0913021515

Di động: 

Hòm thư: ltdung.stnmt@hagiang.gov.vn

 

* Phòng Quản lý tài nguyên đất

- Trưởng phòng: Bà Nguyễn Thị Hảo

Điện thoại:  02193.867.641

Di động: 

Hòm thư: nthao.stnmt@hagiang.gov.vn

- Phó trưởng phòng: Ông Nguyễn Văn Tuấn

Di động:  0916715858

Hòm thư: nvtuan.stnmt@hagiang.gov.vn

- Phó trưởng phòng:  Ông Đỗ Tất Kỳ

Di động:  0912606608

Hòm thư: dtky.stnmt@hagiang.gov.vn

 

*  Phòng Quản lý tài nguyên khoáng sản,  nước và khí tượng thủy văn

- Trưởng phòng: Ông Tô Danh Xuân

Điện thoại:  02193.860.310

Di động: 

Hòm thư: tdxuan.stnmt@hagiang.gov.vn

- Phó trưởng phòng: Ông Nguyễn Văn Minh  

Di động:   0915395348

Hòm thư: nvminh.stnmt@hagiang.gov.vn

- Phó trưởng phòng: Ông Vũ Văn Giang

Di động:   0988490619

Hòm thư: vvgiang.stnmt@hagiang.gov.vn

 

* Chi cục Bảo vệ môi trường

- Chi cục trưởng:  Ông Nguyễn Thế Phương

Điện thoại: 02193.860.309

Di động: 

Hòm thư: ntphuong.stnmt@hagiang.gov.vn

- Chi cục phó:     Bà Hoàng Thị Mai Lan

Di động:  0914920999

Hòm thư: htmlan.stnmt@hagiang.gov.vn

 

2. Đơn vị sự nghiệp

* Văn phòng đăng ký đất đai

- Giám đốc: Ông Vũ Văn Điệp

Điện thoại:  02193.862.772

Di động: 

Hòm thư: vvdiep.stnmt@hagiang.gov.vn

- Phó Giám đốc: Ông Lê Minh Sơn

Di động:  0975341228

Hòm thư: lmson.stnmt@hagiang.gov.vn

- Phó Giám đốc Ông Nguyễn Thanh Thế

Di động:  0961280999

Hòm thư: ntthe.stnmt@hagiang.gov.vn

 

* Trung tâm Công nghệ thông tin

- Giám đốc: Ông Vũ Thanh Luận

Điện thoại: 02193.875.050

Di động: 

Hòm thư: vtluan.stnmt@hagiang.gov.vn

- Phó Giám đốc Ông Nguyễn Quốc Khánh

Di động:  0916106397

Hòm thư: nqkhanh.stnmt@hagiang.gov.vn

 

* Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên

- Giám đốc: Ông Tạ Hữu Đường

Điện thoại: 02193.868.772

Di động: 

Hòm thư: thduong.stnmt@hagiang.gov.vn

- Phó Giám đốc Ông Lê Đức Quý

Di động: 0912102040

Hòm thư: ldquy.stnmt@hagiang.gov.vn

- Phó Giám đốc Ông Trịnh Quang Sinh

Di động:  0912452690

Hòm thư: tqsinh.stnmt@hagiang.gov.vn

 

* Trung tâm quan trắc

- Giám đốc Ông Phan Nho Hữu

Điện thoại: 02193.864.035

Di động: 

Hòm thư: pnhuu.stnmt@hagiang.gov.vn

 

 (Nguồn: Sở TNMT Hà Giang)