Slideshow Image 1
Cơ cấu bộ máy Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Giang 

* Lãnh đạo sở Tài nguyên và Môi trường Tỉnh Hà Giang

Giám đốc: Ông Hoàng Văn Nhu  

Điện thoại: 02193.866.849

Hòm thư: hvnhu.stnmt@hagiang.gov.vn

Phó Giám đốc: Ông Đặng Văn Thủy  

Điện thoại: 02193.860.308

Hòm thư: dvthuy.stnmt@hagiang.gov.vn

Phó Giám đốc: Ông Đinh Thế Mạnh

Điện thoại: 02193.864.852

Hòm thư: dtmanh.stnmt@hagiang.gov.vn

 

Các phòng, đơn vị trưc thuộc sở :

1. Đơn vị quản lý nhà nước

- Văn phòng sở

- Phòng  Kế hoạch - Tài chính

- Phòng Đo đạc Quy hoach

- Phòng Quản lý Tài nguyên đất

- Phòng Quản lý tài nguyên khoáng sản,  nước và khí tượng thủy văn

- Thanh tra 

- Chi cục Bảo vệ môi trường

2. Đơn vị sự nghiệp

- Văn phòng đăng ký đất đai

- Trung tâm Công nghệ thông tin

- Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên

- Quỹ Bảo vệ môi trường

- Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường

 

 (Nguồn: Sở TNMT Hà Giang)