Slideshow Image 1
Nghị quyết Số 88/NQ-HĐND Nghị quyết Thông qua điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất lỳ cuối (2016-2020) của tỉnh Hà Giang 

Thông tin chi tiết được hiển thị trong file đính kèm


File đính kèm:
88_20170725102006938930.PDF  
 (Nguồn: HĐND tỉnh Hà Giang)
[Quay lại]
Các tin liên quan