Slideshow Image 1
Xin ý kiến về Điều chỉnh quy hoạch bổ sung Thành phố Hà Giang  

...

Xem tiếp
Tài liệu họp 16/1/2020 ( Báo cáo tổng hợp điều tra đất nông nghiepj lần đầu tỉnh Hà Giang ) File bản đồ 

...

Xem tiếp
Tài liệu họp 16/1/2020 ( Báo cáo tổng hợp điều tra đất nông nghiepj lần đầu tỉnh Hà Giang ) 

...

Xem tiếp
Xin ý Kiến Kế hoạch sử dụng đất huyện Quang Bình năm 2020 

...

Xem tiếp
Xin ý Kiến Kế hoạch sử dụng đất huyện Đồng Văn năm 2020 

...

Xem tiếp
Xin ý Kiến Kế hoạch sử dụng đất huyện Xín Mần năm 2020 

...

Xem tiếp
Xin ý kiến điều chỉnh cục bộ QHSD đất TP Hà Giang 

...

Xem tiếp
Xin ý kiến Kế hoach sử dụng đất huyện Bắc Mê năm 2020 

...

Xem tiếp
Xin ý kiến Kế hoach sử dụng đất huyện Hoàng Su Phì năm 2020 

...

Xem tiếp
Xin ý kiến Kế hoạch sử dụng đất Thành phố Hà Giang năm 2020 

...

Xem tiếp
Xin ý kiến Kế hoạch sử dụng đất huyện Mèo Vạc năm 2020 

...

Xem tiếp
Xin ý kiến Kế hoạch sử dụng đất huyện Bắc Quang năm 2020 

...

Xem tiếp
Xin ý kiến Kế hoach sử dụng đất huyện Yên Minh năm 2020 

...

Xem tiếp
Xin ý kiến Kế hoach sử dụng đất huyện Quản Bạ năm 2020 

...

Xem tiếp
Công văn Số 636/STNMT-VP Về việc tham gia ý kiến vào Dự thảo Quyết định của UBND Tỉnh 

...

Xem tiếp
Tài liệu xin ý kiến Kế hoạch thực hiện chiến lược viễn thám đến năm 2030 của tỉnh Hà Giang 

...

Xem tiếp
Xin ý kiến kế hoạch sử dụng đất các huyện, thành phố năm 2019 

...

Xem tiếp
Xin ý kiến Phương án sử dụng đất của Ban quản lý rừng phòng hộ Vị Xuyên  

...

Xem tiếp
Tài liệu họp thống nhất đất Trả Gia của 3 công ty Lâm nghiêp ( 2011 ) 

...

Xem tiếp
Xin ý kiến đối với dự thảo Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ và dự thảo Quyết định phê duyệt Kế hoạch thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải y tế nguy hại trên địa bàn tỉnh Hà Giang 

...

Xem tiếp
1 2
[Quay lại]