Slideshow Image 1
Công văn Số 636/STNMT-VP Về việc tham gia ý kiến vào Dự thảo Quyết định của UBND Tỉnh 

...

Xem tiếp
Tài liệu xin ý kiến Kế hoạch thực hiện chiến lược viễn thám đến năm 2030 của tỉnh Hà Giang 

...

Xem tiếp
Xin ý kiến kế hoạch sử dụng đất các huyện, thành phố năm 2019 

...

Xem tiếp
Xin ý kiến Phương án sử dụng đất của Ban quản lý rừng phòng hộ Vị Xuyên  

...

Xem tiếp
Xin ý kiến: Tài liệu ô nhiễm đất 8-6-2018 

...

Xem tiếp
Tài liệu họp thống nhất đất Trả Gia của 3 công ty Lâm nghiêp ( 2011 ) 

...

Xem tiếp
Xin ý kiến đối với dự thảo Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ và dự thảo Quyết định phê duyệt Kế hoạch thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải y tế nguy hại trên địa bàn tỉnh Hà Giang 

...

Xem tiếp
Xin ý kiến về việc điều chỉnh quy hoạch thành phố Hà Giang đến năm 2020 

...

Xem tiếp
Tài liệu họp và xin ý kiến: Đề án Tăng cường quản lý đất đai có nguồn gốc từ các nông, lâm trường quốc doanh hiện do các công ty nông nghiệp, công ty lâm nghiệp không thuộc diện sắp xếp lại theo Nghị định số 118/2014/NĐ-CP 

...

Xem tiếp
Xin ý kiến đối với dự thảo Báo cáo nhiệm vụ Điều tra, đánh giá tác động của hoạt động du lịch, dịch vụ đến môi trường huyện Yên Minh, Quản Bạ 

...

Xem tiếp
Xin ý kiến về việc diều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Đồng Văn 

...

Xem tiếp
Xin ý kiến về việc diều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Quản Bạ 

...

Xem tiếp
Xin ý kiến về việc diều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Bắc Mê 

...

Xem tiếp
Xin ý kiến về việc Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Mèo Vạc 

...

Xem tiếp
Xin ý kiến Kế hoạch dụng đất năm 2018 huyện Bắc Quang 

...

Xem tiếp
Xin ý kiến Kế hoạch dụng đất năm 2018 huyện Mèo Vạc 

...

Xem tiếp
Xin ý kiến Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 thành phố Hà Giang 

...

Xem tiếp
Xin ý kiến Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Bắc Mê 

...

Xem tiếp
Xin ý kiến Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Yên Minh 

...

Xem tiếp
Xin ý kiến Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Quang Bình 

...

Xem tiếp
1 2
[Quay lại]