Slideshow Image 1
Lấy ý kiến nhân dân về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Hà Giang 

...

Xem tiếp
Lấy ý kiến tham gia vào dự thảo Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ: Đánh giá tác động của hoạt động du lịch, dịch vụ đến môi trường tại huyện Đồng Văn, Mèo Vạc và đề xuất biện pháp nâng cao chất lượng môi trường phục vụ phát triển KT-XH... 

Lấy ý kiến tham gia vào dự thảo Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ: Xem tiếp

Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Xín Mần 

...

Xem tiếp
Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Vị Xuyên 

...

Xem tiếp
Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Bắc Quang 

...

Xem tiếp
Xin ý kiến kế hoạch sử dụng đất huyện Xín Mần năm 2017 

...

Xem tiếp
Xin ý kiến kế hoạch sử dụng đất huyện Vị Xuyên năm 2017 

...

Xem tiếp
Xin ý kiến kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Bắc Quang  

...

Xem tiếp
Xin ý kiến kế hoạch sử dụng đất huyện Hoàng Su Phì năm 2017 

...

Xem tiếp
Xin ý kiến về kế hoạch sử dụng đất huyện Đồng Văn tỉnh Hà Giang năm 2017 

...

Xem tiếp
Xin ý kiến về kế hoạch sử dụng đất huyện Mèo Vạc tỉnh Hà Giang năm 2017 

...

Xem tiếp
Xin ý kiến điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 tỉnh Hà Giang lần cuối theo kết luận số 23/TB-UBND  

...

Xem tiếp
Xin ý kiến về kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Quang Bình 

...

Xem tiếp
Xin ý kiến về kế hoạch sử dụng đất năm 2017 thành phố Hà Giang 

...

Xem tiếp
Báo cáo điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất tỉnh Hà Giang năm 2017 

...

Xem tiếp
Dự thảo báo cáo kế hoạch sử dụng đất huyện Quản Bạ năm 2017 

...

Xem tiếp
Dự thảo báo cáo kế hoạch sử dụng đất huyện Bắc Mê năm 2017 

...

Xem tiếp
1
[Quay lại]