Slideshow Image 1
Xin ý kiến về việc diều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Đồng Văn 

...

Xem tiếp
Xin ý kiến về việc diều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Quản Bạ 

...

Xem tiếp
Xin ý kiến về việc diều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Bắc Mê 

...

Xem tiếp
Xin ý kiến về việc Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Mèo Vạc 

...

Xem tiếp
Xin ý kiến Kế hoạch dụng đất năm 2018 huyện Bắc Quang 

...

Xem tiếp
Xin ý kiến Kế hoạch dụng đất năm 2018 huyện Mèo Vạc 

...

Xem tiếp
Xin ý kiến Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 thành phố Hà Giang 

...

Xem tiếp
Xin ý kiến Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Quang Bình 

...

Xem tiếp
Xin ý kiến Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Bắc Mê 

...

Xem tiếp
Xin ý kiến Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Yên Minh 

...

Xem tiếp
Xin ý kiến Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Quang Bình 

...

Xem tiếp
Xin ý kiến Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Quản Bạ 

...

Xem tiếp
Xin ý kiền Kế hoạch sử dụng đất huyện Vị Xuyên năm 2018 

...

Xem tiếp
Xin ý kiền Kế hoạch sử dụng đất huyện Xín Mần năm 2018 

...

Xem tiếp
Xin ý kiền Kế hoạch sử dụng đất huyện Hoàng Su Phì năm 2018 

...

Xem tiếp
Xin ý kiến về việc diều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Hoàng Su Phì 

...

Xem tiếp
Xin ý kiến về Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Yên Minh  

...

Xem tiếp
Xin ý kiến về việc diều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Bắc Quang 

...

Xem tiếp
Xin ý kiến về Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Đồng Văn 

...

Xem tiếp
Xin ý kiến về Dự thảo báo cáo tổng hợp nhiệm vụ: Điều tra, đánh giá hiện trạng năng lực bảo vệ môi trường ở các khu bảo tồn thiên nhiên tỉnh Hà Giang 

...

Xem tiếp
1 2
[Quay lại]