Slideshow Image 1
Tài liệu thẩm định Kế hoạch sử dụng đất Huyện Bắc Quang năm 2021 

...

Xem tiếp
Tài liệu thẩm định Kế hoạch sử dụng đất Huyện Bắc Mê năm 2021 

...

Xem tiếp
Tài liệu thẩm định Kế hoạch sử dụng đất Huyện Hoàng Su Phì năm 2021 (02) 

...

Xem tiếp
Tài liệu thẩm định Kế hoạch sử dụng đất Huyện Hoàng Su Phì năm 2021 (01) 

...

Xem tiếp
Tài liệu thẩm định Kế hoạch sử dụng đất Thành phố Hà Giang năm 2021 

...

Xem tiếp
Tài liệu thẩm định Kế hoạch sử dụng đất Huyện Mèo Vạc năm 2021 

...

Xem tiếp
Tài liệu thẩm định Kế hoạch sử dụng đất Huyện Quang Bình năm 2021 

...

Xem tiếp
Tài liệu thẩm định Kế hoạch sử dụng đất Huyện Quản Bạ năm 2021 

...

Xem tiếp
Tài liệu thẩm định Kế hoạch sử dụng đất Huyện Yên Minh năm 2021 

...

Xem tiếp
Tài liệu thẩm định Kế hoạch sử dụng đất Huyện Đồng Văn năm 2021 

...

Xem tiếp
Tài liệu thẩm định Kế hoạch sử dụng đất Huyện Xín Mần năm 2021 

...

Xem tiếp
Các nghị quyết về danh mục thu hồi đất 

...

Xem tiếp
Tài liệu lấy ý kiến ĐCQH huyện Bắc Quang 

...

Xem tiếp
Tài liệu xin ý kiến điều chỉnh QHSD đất đến năm 2020 (bổ sung) huyện Yên Minh 

...

Xem tiếp
Tài liệu thẩm định DCQH sử dụng đất đến năm 2020 (bổ sung) Huyện Quản Bạ tỉnh Hà Giang 

...

Xem tiếp
Tài liệu thẩm định DCQH sử dụng đất đến năm 2020 (bổ sung) Huyện Hoàng Su Phì tỉnh Hà Giang 

...

Xem tiếp
Xin ý kiến về việc điều chỉnh quy hoạch huyện Mèo Vạc năm 2020 

...

Xem tiếp
Xin ý kiến về việc điều chỉnh quy hoạch huyện Xín Mần năm 2020 

...

Xem tiếp
Tài liệu xin ý kiến điều chỉnh quy hoạch Huyện Đồng Văn 

...

Xem tiếp
Xin ý kiến về Điều chỉnh quy hoạch bổ sung huyện Bắc Mê  

...

Xem tiếp
1 2 3 >>
[Quay lại]