Slideshow Image 1
Tài liệu họp và xin ý kiến: Đề án Tăng cường quản lý đất đai có nguồn gốc từ các nông, lâm trường quốc doanh hiện do các công ty nông nghiệp, công ty lâm nghiệp không thuộc diện sắp xếp lại theo Nghị định số 118/2014/NĐ-CP 

...

Xem tiếp
Xin ý kiến đối với dự thảo Báo cáo nhiệm vụ Điều tra, đánh giá tác động của hoạt động du lịch, dịch vụ đến môi trường huyện Yên Minh, Quản Bạ 

...

Xem tiếp
Xin ý kiến về việc diều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Đồng Văn 

...

Xem tiếp
Xin ý kiến về việc diều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Quản Bạ 

...

Xem tiếp
Xin ý kiến về việc diều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Bắc Mê 

...

Xem tiếp
Xin ý kiến về việc Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Mèo Vạc 

...

Xem tiếp
Xin ý kiến Kế hoạch dụng đất năm 2018 huyện Bắc Quang 

...

Xem tiếp
Xin ý kiến Kế hoạch dụng đất năm 2018 huyện Mèo Vạc 

...

Xem tiếp
Xin ý kiến Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 thành phố Hà Giang 

...

Xem tiếp
Xin ý kiến Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Quang Bình 

...

Xem tiếp
Xin ý kiến Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Bắc Mê 

...

Xem tiếp
Xin ý kiến Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Yên Minh 

...

Xem tiếp
Xin ý kiến Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Quang Bình 

...

Xem tiếp
Xin ý kiến Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Quản Bạ 

...

Xem tiếp
Xin ý kiền Kế hoạch sử dụng đất huyện Vị Xuyên năm 2018 

...

Xem tiếp
Xin ý kiền Kế hoạch sử dụng đất huyện Xín Mần năm 2018 

...

Xem tiếp
Xin ý kiền Kế hoạch sử dụng đất huyện Hoàng Su Phì năm 2018 

...

Xem tiếp
Xin ý kiến về việc diều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Hoàng Su Phì 

...

Xem tiếp
Xin ý kiến về Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Yên Minh  

...

Xem tiếp
Xin ý kiến về việc diều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Bắc Quang 

...

Xem tiếp
1 2
[Quay lại]