Slideshow Image 1
Quyết định Số 271/QĐ-STNMT Quyết định Ban hành quy chế BVBM nhà nước của Sở TNMT Hà Giang 

...

Xem tiếp
Quyết định Số 2964/QĐ-BTNMT Quyết định về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch thanh tra năm 2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường 

...

Xem tiếp
Công văn số 3126/UBND-KTN v/v Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-HĐND ngày 10/7/2018 của HĐND tỉnh 

...

Xem tiếp
Nghị quyết Số 02/2018/NQ-HĐND Nghị Quyết quy định nhiệm vụ chi phân bổ chi phí quản lý chung và một số mức chi nhiệm vụ về dự án tài nguyên MT trên địa bàn tỉnh Hà Giang 

...

Xem tiếp
Quyết định Số 1499/QĐ-UBND: Quyết định Công bố Danh mục TTHC lĩnh vực thuộc ngành Tài nguyên và Môi trường quản lý áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà Giang 

...

Xem tiếp
QĐ1468/QĐ-UBND: Ban hành QCPH quản lý hoạt động KTTV trên địa bàn tỉnh Hà GIang 

...

Xem tiếp
Quyết định Số 190/QĐ-UBND Quyết định Công bố Danh mục văn bản QPPK hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần của HĐND và UBND tỉnh Hà Giang năm 2017 

...

Xem tiếp
Quyết định Số 185/QĐ-UBND Quyết định Ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng NSNN thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Hà Giang 

...

Xem tiếp
Công văn Số 111/STNMT-VP Về việc chấn chỉnh việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính và văn hóa công sở đối với CCVC và HĐLĐ thuộc Sở năm 2018 

...

Xem tiếp
Quy chế 02/QCPH-UBND Quy chế phối hợp trong công tác quản lý, bảo vệ khoáng sản tại các khu vực giáp danh giữa tỉnh Tuyên Quang với tỉnh Hà Giang 

...

Xem tiếp
Quyết định Số 288/QĐ-STNMT Quyết định kiện toàn Ban biên tập trang thông tin điện tử của Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Giang 

...

Xem tiếp
Nghị quyết Số 82/2017/NQ-HĐND Nghị quyết quy định về Phí thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường và phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung trên địa bàn tỉnh hà Giang 

...

Xem tiếp
Quyết định Số 05/QĐ-STNMT Quyết định Ban hành quy chế đảm bảo an toàn thông tin mạng trong hoạt động ứng dụng Công nghệ thông tin của Sở Tài nguyên và Môi trường 

...

Xem tiếp
Công văn Số 49/UBND-NC Về việc tăng cường bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn trước, trong và sau Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 

...

Xem tiếp
Quyết định Số 2518/QĐ-BTNMT Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý bhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường 

...

Xem tiếp
Quyết định Số 1778/QĐ-UBND Quyết định Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng chứng thư số, chữ ký số chuyên dùng trong cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Giang 

...

Xem tiếp
Quyết định Số 112/QĐ-STNMT Quyết định Về việc ban hành Quy chế làm việc của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Giang 

...

Xem tiếp
Công văn Số 1226/TCMT-ĐT&TTMT Về việc phối hợp Cuộc thi "Sáng tác ảnh về môi trường" 

...

Xem tiếp
Quyết định Số 1820/QĐ-UBND Quyết định Ban hành mẫu các quy trình giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một của tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Hà Giang 

...

Xem tiếp
Công văn Số 507/STNMT-CCBVMT Về việc Hướng dẫn thực hiện tiêu chí 17 môi trường an toàn thực phẩm 

...

Xem tiếp
1 2 3 >>
[Quay lại]