Slideshow Image 1
Quyết định số 708/QĐ-UBND ngày 07/4/2021 của UBND về việc công bố thủ tục hành chính của ngành Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn tỉnh Hà Giang 

...

Xem tiếp
Công văn số 916/STNMT-VP ngày 15 tháng 4 năm 2021 Hướng dẫn nâng cao chất lượng lập quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 cấp huyện 

...

Xem tiếp
Công văn số 1067/STNMT-QLTNĐ Vv thống nhất thủ tục về đất đai đối với các dự án cửa hàng xăng dầu tại huyện Bắc Quang đối với công ty TNHH Hoa Tờ 

...

Xem tiếp
Công văn số 178/STNMT-KSN ngày 20 tháng 01 năm 2021 về việc lập bản đồ, bản vẽ mặt cắt hiện trạng khu vực được phép khai thác khoáng sản  

...

Xem tiếp
Công văn số 755/STNMT-ĐĐQH Về việc chấn chỉnh công tác đăng ký Danh mục công trình, dự án thu hồi đất trên địa bàn tỉnh và lập quy hoạch thời kỳ 2021-2030 

...

Xem tiếp
Thông báo lịch trực thứ 7, chủ nhật tháng 03 năm 2021 

...

Xem tiếp
Tài liệu thẩm định Kế hoạch sử dụng đất Huyện Bắc Mê năm 2021 

...

Xem tiếp
Tài liệu thẩm định Kế hoạch sử dụng đất Huyện Bắc Quang năm 2021 

...

Xem tiếp
Tài liệu thẩm định Kế hoạch sử dụng đất Huyện Quang Bình năm 2021 

...

Xem tiếp
QĐ Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Yên Minh  

...

Xem tiếp
QĐ Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Mèo Vạc 

...

Xem tiếp
QĐ Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Quản Bạ  

...

Xem tiếp
QĐ Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Hoàng Su Phì 

...

Xem tiếp
QĐ Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Xín Mần 

...

Xem tiếp
QĐ Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 Thành phố Hà Giang 

...

Xem tiếp
QĐ Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Vị Xuyên 

...

Xem tiếp
QĐ Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Đồng Văn 

...

Xem tiếp
Kế hoạch ứng dụng Công nghệ Thông tin năm 2021 

...

Xem tiếp
Nghị định Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ ban hành 

...

Xem tiếp
Xây dựng báo cáo kết quả theo dõi, chỉ đạo toàn diện đối với các Đảng bộ huyện, thành phố trực thuộc Tỉnh ủy 

...

Xem tiếp
1 2 3 >>
[Quay lại]