Slideshow Image 1
Thông báo số 493/TB-STNMT ngày 22/2/2024 Kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất tại tổ 16, Phường Minh Khai , Thành phố Hà Giang 

...

Xem tiếp
Quyết định số 43/QĐ-STNMT ngày 20/02/2024 Về việc phân công nhiệm vụ đối với Giám đốc, các Phó giám đốc của Sở Tài nguyên và Môi trường 

...

Xem tiếp
Thông báo số 33/TB-STNMT ngày 04/01/2024 Lịch tiếp công dân của Sở Tài nguyên và Môi trường 

...

Xem tiếp
Quyết định số 05/QĐ-STNMT ngày 04/01/2024 ban hành nội quy tiếp công dân của Sở Tài nguyên và Môi trường 

...

Xem tiếp
Kế hoạch số 32/KH-STNMT ngày 04/01/2024 Kế hoạch tiếp công dân của Sở Tài nguyên và Môi trường 

...

Xem tiếp
Quyết định số 289/QĐ-STNMT ngày 05/12/2023 hủy phôi giấy CNQSD đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất 

...

Xem tiếp
Quyết định số 288/QĐ-STNMT ngày 30/11/2023 Phê duyệt rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ Diện Ban cán sự Đảng UBND tỉnh quản lý giai đoạn 2021 - 2026 và giai đoạn 2026-2031 

...

Xem tiếp
Công bố Quyết định Phê duyệt Quy hoạch tỉnh Hà Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 

...

Xem tiếp
Kế hoạch số 3281/KH-STNMT ngày 22/9/2023 Thực hiện Nghị Quyết số 33-NQ/TU ngày 19/5/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 

...

Xem tiếp
Kế hoạch số 2975/KH-STNMT ngày 25/8/2023 Tổ chức hưởng ứng "Ngày pháp luật nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam "năm 2023 của Sở TNMT  

...

Xem tiếp
Kế hoạch số 2976/KH-STNMT ngày 25/8/2023 Thực hiện đề án "Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp gđ 2021-2030" 

...

Xem tiếp
Kế hoạch số 2859/KH-STNMT ngày 18/8/2023 Kế hoạch kiểm soát sung đột lợi ích năm 2023 

...

Xem tiếp
Thông báo số 2748/TB-STNMT ngày 09/8/2023 Về việc nộp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

...

Xem tiếp
Quyết định số 1383/QĐ-UBND ngày 07/8/2023 về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của Huyện Vị Xuyên 

...

Xem tiếp
Quyết định số 148/QĐ-STNMT ngày 28/06/2023 Về việc phân công nhiệm vụ đối với Giám đốc, Phó giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Giang 

...

Xem tiếp
Quyết định số 95/QĐ-STNMT ngày 05/05/2023 Phê duyệt rà soát bổ sung quy hoạch chức danh diện Giám đốc Sở quản lý 

...

Xem tiếp
Thông báo số 1362/TB-STNMT ngày 27/4/2023 Vv mời cung cấp báo giá thực hiện xây dựng báo cáo quan trắc hiện trạng môi trường tỉnh HG năm 2023 

...

Xem tiếp
Kế Hoạch số 872/KH-STNMT ngày 22/03/2023 Thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/ĐU ngày 02/12/2022 của Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường về tăng cường lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022-2025 

...

Xem tiếp
Quyết định số 41/QĐ-STNMT ngày 03/03/2023 Về việc đính chính Quyết định số 39/QĐ-STNMT ngày 02/03/2023 

...

Xem tiếp
Kế hoạch số 435/KH-STNMT ngày 21/02/2023 Thực hiện công tác bồi thường nhà nước của Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2023 

...

Xem tiếp
1 2 3 >>
[Quay lại]