Slideshow Image 1
Quyết định Số 1574/QĐ-UBND Quyết định Công bố Danh mục TTHC mới ban hành; được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ của ngành Tài nguyên và Môi trường áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà Giang 
Quyết định Số 1574/QĐ-UBND Quyết định Công bố Danh mục TTHC mới ban hành; được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ của ngành Tài nguyên và Môi trường áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà Giang

...

Xem tiếp
Nghị quyết số 20/NQ-HĐND Nghị quyết thông qua Danh mục các công trình, dự án thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất và chuyển mục đích sử dụng rừng ( bổ sung) năm 2020 trên địa bàn tỉnh Hà Giang 

...

Xem tiếp
Luật Bảo vệ Bí mật nhà nước 

...

Xem tiếp
QĐ số 938/QĐ-UBND Quyết định Công bố Danh mục TTHC được sửa đổi, bổ sung của ngành Tài nguyên và Môi trường áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà Giang ( lĩnh vực Khí tượng Thủy văn ) 

...

Xem tiếp
Danh sách người phát ngôn của các cơ quan hành chính tỉnh Hà Giang 

...

Xem tiếp
Kế hoạch Số 04/KH-STNMT Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020 của sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Hà Giang 
Kế hoạch Số 04/KH-STNMT Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020 của sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Hà Giang

...

Xem tiếp
Kế hoạch Số 78/KH-STNMT Kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin năm 2020 của sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Hà Giang 
Kế hoạch Số 78/KH-STNMT Kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin năm 2020 của sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Hà Giang

...

Xem tiếp
Quyết định Số 280/QĐ-STNMT Quyết định ban hành Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2020, của sở Tài nguyên và Môi trường 

...

Xem tiếp
Thông báo số 92/TB-STNMT Thông báo lịch trực thứ 7, chủ nhật tháng 9 năm 2019 
Thông báo số 92/TB-STNMT Thông báo lịch trực thứ 7, chủ nhật tháng 9 năm 2019

...

Xem tiếp
Kế hoạch Số 48/KH-STNMT Kế hoạch triển khai thực hiện QĐ số 1041/QĐ-UBND về ban hành KH triển khai đề án văn hóa công vụ 

...

Xem tiếp
Quyết định Số 894/QĐ-UBND Quyết định Công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý của ngành Tài nguyên và Môi trường áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà Giang 

...

Xem tiếp
Quyết định Số 549/QĐ-UBND Quyết định Công bố Danh mục TTHC mới ban hành; sửa đổi và bổ sung và bị bãi bỏ của ngành Tài nguyên và Môi trường áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà Giang 

...

Xem tiếp
Thông báo Số 91/TB-UBND Thông báo kết luận của đồng chí Nguyễn Minh Tiến - PCT thường trực UBND tỉnh tại Hội nghi trực tuyến giao ban đánh giá công tác QLNN về đất đai, môi trường tỉnh Hà Giang quý I năm 2019  

...

Xem tiếp
Kế hoạch Số 101/KH-UBND Kế hoạch tổ chức Hội nghị đối thoại, trao đổi chính sách về đất đai đối với các doanh nghiệp, HTX khi thực hiện các dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Hà Giang năm 2019 

...

Xem tiếp
Quyết định Số 271/QĐ-STNMT Quyết định Ban hành quy chế BVBM nhà nước của Sở TNMT Hà Giang 

...

Xem tiếp
Quyết định Số 2964/QĐ-BTNMT Quyết định về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch thanh tra năm 2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường 

...

Xem tiếp
Công văn số 3126/UBND-KTN v/v Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-HĐND ngày 10/7/2018 của HĐND tỉnh 

...

Xem tiếp
Nghị quyết Số 02/2018/NQ-HĐND Nghị Quyết quy định nhiệm vụ chi phân bổ chi phí quản lý chung và một số mức chi nhiệm vụ về dự án tài nguyên MT trên địa bàn tỉnh Hà Giang 

...

Xem tiếp
Quyết định Số 1499/QĐ-UBND: Quyết định Công bố Danh mục TTHC lĩnh vực thuộc ngành Tài nguyên và Môi trường quản lý áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà Giang 

...

Xem tiếp
QĐ1468/QĐ-UBND: Ban hành QCPH quản lý hoạt động KTTV trên địa bàn tỉnh Hà GIang 

...

Xem tiếp
1 2 3 >>
[Quay lại]