Slideshow Image 1
Quyết định Số 1778/QĐ-UBND Quyết định Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng chứng thư số, chữ ký số chuyên dùng trong cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Giang 

...

Xem tiếp
Quyết định Số 112/QĐ-STNMT Quyết định Về việc ban hành Quy chế làm việc của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Giang 

...

Xem tiếp
Công văn Số 1226/TCMT-ĐT&TTMT Về việc phối hợp Cuộc thi "Sáng tác ảnh về môi trường" 

...

Xem tiếp
Quyết định Số 1820/QĐ-UBND Quyết định Ban hành mẫu các quy trình giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một của tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Hà Giang 

...

Xem tiếp
Công văn Số 507/STNMT-CCBVMT Về việc Hướng dẫn thực hiện tiêu chí 17 môi trường an toàn thực phẩm 

...

Xem tiếp
Nghị quyết Số 81/2017/NQ-HĐND Nghị quyết quy định về Phí thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường và phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung trên địa bàn tỉnh hà Giang 

...

Xem tiếp
Nghị quyết Số 81/2017/NQ-HĐND Nghị quyết quy định về Phí cung cấp thông tin về giao dịch đảm bảo bằng quyền SDĐ, tài sản gắn liền với đất; Phí đăng ký giao dịch đảm bảo trên địa bàn tỉnh hà Giang 

...

Xem tiếp
Nghị quyết Số 80/2017/NQ-HĐND Nghị quyết quy định về Phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò trữ lượng, khai thác, sử dụng nước dưới đất; Phí thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất... trên địa bàn tỉnh hà Giang 

...

Xem tiếp
Nghị quyết Số 75/2017/NQ-HĐND Nghị quyết thông qua Danh mục các công trình, dự án thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất ( bổ sung đợt 2 ) năm 2017 trên địa bàn tỉnh Hà Giang 

...

Xem tiếp
Nghị quyết Số 74/2017/NQ-HĐND Nghị quyết quy định về Phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Hà Giang 

...

Xem tiếp
Nghị quyết Số 73/2017/NQ-HĐND Nghị quyết quy định về Phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường chi tiết trên địa bàn tỉnh Hà Giang 

...

Xem tiếp
Nghị quyết Số 72/2017/NQ-HĐND Nghị quyết quy định về Lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Hà Giang 

...

Xem tiếp
Nghị quyết Số 71/2017/NQ-HĐND Nghị quyết quy định mức thu Phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hà Giang 

...

Xem tiếp
Nghị quyết Số 70/2017/NQ-HĐND Nghị quyết quy định về phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đại trên địa bàn tỉnh Hà Giang 

...

Xem tiếp
Quyết định Số 673/QĐ-BTNMT Quyết định về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của bộ TNMT đến ngày 31/1/2017 

...

Xem tiếp
Quyết định Số 566/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính liên thông thuộc chức năng quản lý của sở TNMT Hà Giang 

...

Xem tiếp
Quyết định Số 563/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2017 của UBND tỉnh Hà Giang 

...

Xem tiếp
Quyết định Số 562/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt Danh mục tên thủ tục hành chính cắt giảm thời gian giải quyết so với quy định hiện hành thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh Hà Giang 

...

Xem tiếp
Công văn Số 277/STNMT-KSN Về việc cung cấp hố sơ, tài liệu liên quan đến hoạt động thăm dò khoáng sản  

...

Xem tiếp
Công văn Số 276/STNMT-KSN Về việc triển khai thực hiện Văn bản số 875/UBND-CN ngày 13/3/2017 của UBND tỉnh ( Về việc kiểm tra tình trạng khai thác khoáng sán làm VLXDTT trái phép trên địa bàn tỉnh ) 

...

Xem tiếp
1 2 3 >>
[Quay lại]