Slideshow Image 1
Kế hoạch Số 77/KH-STNMT Kế hoạch cải cách hành chính năm 2020 của sở Tài nguyên và Môi trường 

...

Xem tiếp
Kế hoạch Số 01/KH-STNMT Kế hoạch thực hiện công tác Văn thư - lưu trữ năm 2020 
Kế hoạch Số 01/KH-STNMT Kế hoạch thực hiện công tác Văn thư - lưu trữ năm 2020

...

Xem tiếp
Quyết định Số 244/QĐ-STNMT Quyết định về việc thành lập Ban giám sát kỳ xét tuyển viên chức sự nghiệp TNMT năm 2019 

...

Xem tiếp
Quyết định Số 242/QĐ-STNMT Quyết định về việc thành lập Hội đồng xét tuyển viên chức sự nghiệp năm 2019 

...

Xem tiếp
Quyết định Số 243/QĐ-STNMT Quyết định về việc thành lập Ban tiếp nhận phiếu đăng ký tuyển viên chức năm 2019 

...

Xem tiếp
Quyết định Số 250/QĐ-HĐXT Quyết định về việc thành lập Ban kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển viên chức năm 2019 

...

Xem tiếp
Quyết định Số 249/QĐ-HĐXT Quyết định ban hành Quy chế xét tuyển viên chức năm 2019 
Quyết định Số 249/QĐ-HĐXT Quyết định ban hành Quy chế xét tuyển viên chức năm 2019

...

Xem tiếp
Quyết định Số 251/QĐ-HĐXT Quyết định về việc thành lập Ban kiểm tra sát hạch xét tuyển viên chức năm 2019 

...

Xem tiếp
Thông báo Số 154/TB-HĐXT Thông báo về việc triệu tập thí sinh đủ điều kiện Xét tuyển vòng 2, kỳ xét tuyển viên chức năm 2019, sở Tài nguyên và Môi trường  
Thông báo Số 154/TB-HĐXT Thông báo về việc triệu tập thí sinh đủ điều kiện Xét tuyển vòng 2, kỳ xét tuyển viên chức năm 2019, sở Tài nguyên và Môi trường

...

Xem tiếp
Thông báo Số 153/TB-HĐXT Thông báo Nội dung tài liệu phỏng vấn Xét tuyển viên chức tại đơn vị sự nghiệp thuộc sở TNMT năm 2019 
Thông báo Số 153/TB-HĐXT Thông báo Nội dung tài liệu phỏng vấn Xét tuyển viên chức tại đơn vị sự nghiệp thuộc sở TNMT năm 2019

...

Xem tiếp
Thông báo Số 142/TB-HĐXT Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện, không đủ điều kiện dự phỏng vấn xét tuyển viên chức tại đơn vị sự nghiệp thuộc sở TNMT năm 2019 
Thông báo Số 142/TB-HĐXT Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện, không đủ điều kiện dự phỏng vấn xét tuyển viên chức tại đơn vị sự nghiệp thuộc sở TNMT năm 2019

...

Xem tiếp
Quyết định Số 27/2019/QĐ-UBND Quyết định ban hành Quy chế thu thập, quản lý khai thác, chia sẻ và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Hà Giang 
Quyết định Số 27/2019/QĐ-UBND Quyết định ban hành Quy chế thu thập, quản lý khai thác, chia sẻ và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Hà Giang

...

Xem tiếp
Quyết định Số 2460/QĐ-UBND Quyết định Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; được sửa đổi, bổ xung và bãi bỏ của ngành Tài nguyên và Môi trường được áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà Giang 
Quyết định Số 2460/QĐ-UBND Quyết định Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; được sửa đổi, bổ xung và bãi bỏ của ngành Tài nguyên và Môi trường được áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà Giang

...

Xem tiếp
Thông báo lấy ý kiến của nhân dân về dự thảo bảng giá đất giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Hà Giang 
Thông báo lấy ý kiến của nhân dân về dự thảo bảng giá đất giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Hà Giang

...

Xem tiếp
Thông báo Số 113/KH-STNMT Kế hoạch Tuyển dụng viên chức sự nghiệp Tài nguyên Môi trường năm 2019 
Thông báo Số 113/KH-STNMT Kế hoạch Tuyển dụng viên chức sự nghiệp  Tài nguyên Môi trường năm 2019

...

Xem tiếp
Kế hoạch Số 64/KH-STNMT Kế hoạch Tuyển dụng viên chức sự nghiệp Tài nguyên Môi trường năm 2019 
Kế hoạch Số 64/KH-STNMT Kế hoạch Tuyển dụng viên chức sự nghiệp  Tài nguyên Môi trường năm 2019

...

Xem tiếp
Kế hoạch Số 56/KH-STNMT Kế hoạch Tiếp công dân của Sở Tài nguyên và Môi trường hục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội toàn quốc lần thứ XIII 
Kế hoạch Số 56/KH-STNMT Kế hoạch Tiếp công dân của Sở Tài nguyên và Môi trường hục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội toàn quốc lần thứ XIII

...

Xem tiếp
Quyết định Số 1321/QĐ-UBND Quyết định Công bố Danh mục TTHC thay thế trong lĩnh vực Đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý của ngành Tài nguyên và Môi trường áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà Giang 

...

Xem tiếp
Thông báo Số 64/TB-STNMT Thông báo về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3-4 của Sở TNMT Hà Giang 
Thông báo Số 64/TB-STNMT Thông báo về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3-4 của Sở TNMT Hà Giang

...

Xem tiếp
Thông báo Số 153/TB-UBND Thông báo về việc Tuyển dụng công chức (cấp tỉnh, huyện) tỉnh Hà GIang năm 2019 
Thông báo Số 153/TB-UBND Thông báo về việc Tuyển dụng công chức (cấp tỉnh, huyện) tỉnh Hà GIang năm 2019

...

Xem tiếp
1 2 3 >>
[Quay lại]