Slideshow Image 1
Tài liệu thẩm định Kế hoạch sử dụng đất 2021-2025 tỉnh Hà Giang 

...

Xem tiếp
Quyết định số 2470/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của Huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang 

...

Xem tiếp
Quyết định số 2471/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang 

...

Xem tiếp
Quyết định số 2472/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của Huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang 

...

Xem tiếp
Quyết định số 2475/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của Thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang 

...

Xem tiếp
Quyết định số 2476/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của Huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang 

...

Xem tiếp
Quyết định số 2482/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Quang Bình tỉnh Hà Giang 

...

Xem tiếp
Quyết định số 2483/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang 

...

Xem tiếp
Quyết định số 2488/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của Huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang 

...

Xem tiếp
Quyết định số 2469/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 Vv phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất đất năm 2023 của Huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang 

...

Xem tiếp
Công văn số 3885/STNMT-QLDĐ Vv tham gia ý kiến vào dự thảo Quyết định của UBND tỉnh 

...

Xem tiếp
Văn bản số 3301/STNMT- QLĐĐ ngày 01/11/2022 Vv thông báo dự án thuộc trường hợp thu hồi đất do chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư 

...

Xem tiếp
Triển khai thực hiện Quyết định số 42/2021/QĐ-UBND ngày 08/11/2021 của UBND tỉnh quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ 

...

Xem tiếp
Công văn số 1532/STNMT-QLTNĐ ngày 16/6/2021 tham gia ý kiến vào dự thảo Quyết định của UBND tỉnh 

...

Xem tiếp
QĐ ban hành quy trình nội bộ giải quyết TTHC về đăng ký và cấp GCNQSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất ; đăng ký biến động đất đai 

...

Xem tiếp
Quyết định Số 28/2019/QĐ-UBND Quyết định Ban hành bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Hà Giang giai đoạn 2020-2024 

...

Xem tiếp
Bảng giá đất chi tiết trên địa bàn tỉnh Hà Giang giai đoạn 2020 - 2024 

...

Xem tiếp
Quyết định Số 1354/QĐ-UBND Ban hành Đơn giá bồi thường thiệt hại cây trồng, vật nuôi là thủy sản khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hà giang 

...

Xem tiếp
Quyết định Số 15/2019/QĐ-UBND Ban hành quy định cụ thể một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hà Giang 

...

Xem tiếp
Các quyết định về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của thành phố Hà Giang và các huyện trên địa bàn tỉnh Hà Giang 

...

Xem tiếp
1 2 3 >>
[Quay lại]