Slideshow Image 1
Quyết định Số 2163/QĐ-UBND Quyết định về việc gia hạn sử dụng đất cho HTX Thương mại dịch vụ và Ché biến Nông lâm sản Hoàng Su Phì 

...

Xem tiếp
Quyết định Số 2164/QĐ-UBND Quyết định về việc gia hạn sử dụng đất cho Công ty Cp Xây dựng và Thương mại Thái Hoàng tại huyện Bắc Quang 

...

Xem tiếp
Quyết định Số 1146/QĐ-UBND Quyết định Về việc Công bố TTHC sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Hà Giang 

...

Xem tiếp
Nghị quyết Số 88/NQ-HĐND Nghị quyết Thông qua điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất lỳ cuối (2016-2020) của tỉnh Hà Giang 

...

Xem tiếp
Quyết định Số 13/2017/QĐ-UBND Quyết định về việc bãi bỏ Quyết định 2336/2011/QĐ-UBND ngày 27 tháng 10 năm 2011 của UBND tỉnh Hà Giang 

...

Xem tiếp
Quyết định Số 89/STNMT-HĐTHSTNMT Quyết định hủy phôi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất bị hư hỏng 

...

Xem tiếp
Thông báo Số 64/TB-STNMT Thông báo về việc hủy phôi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất  

...

Xem tiếp
Quyết định Số 1050/QĐ-UBND Quyết định về việc Ban hành hệ số điều chỉnh giá đất ( hệ số K ) làm căn cứ để thu hút đầu tư đối với các dự án đầu tư từ nguồn vốn ngoài ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh 

...

Xem tiếp
Quyết định Số 1009/QĐ-UBND Quyết định Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của huyện Xín Mần 

...

Xem tiếp
Quyết định Số 1010/QĐ-UBND Quyết định Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của huyện Bắc Quang 

...

Xem tiếp
Quyết định Số 1011/QĐ-UBND Quyết định Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của huyện Vị Xuyên  

...

Xem tiếp
Quyết định Số 969/QĐ-UBND Quyết định Phê duyệt kế hoach sử dụng đất năm 2017 huyện Yên Minh 

...

Xem tiếp
Quyết định Số 968/QĐ-UBND Quyết định Phê duyệt kế hoach sử dụng đất năm 2017 của thành phố Hà Giang 

...

Xem tiếp
Quyết định Số 921/QĐ-UBND Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của huyện Hoàng Su Phì 

...

Xem tiếp
Quyết định Số 905/QĐ-UBND Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Đồng Văn 

...

Xem tiếp
Quyết định Số 803/QĐ-UBND Quyết định về việc Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của huyện Quang Bình 

...

Xem tiếp
Quyết định Số 826/QĐ-UBND Quyết định về việc Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của huyện Mèo Vạc 

...

Xem tiếp
Quyết định Số 802/QĐ-UBND Quyết định Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của huyện Quản Bạ 

...

Xem tiếp
Quyết định Số 804/QĐ-UBND Quyết định Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của huyện Bắc Mê 

...

Xem tiếp
Quyết định Số 05/2017/QĐ-UBND Quyết định về việc diều chỉnh, bổ xung Quyết định 22/2014/QĐ-UBND ngày 22/12/2014 của UBND tỉnh HG Ban hành Bảng giá các loại đất giai đoạn 2015-2019 trên địa bàn tỉnh HG 

...

Xem tiếp
1 2 3 >>
[Quay lại]