Slideshow Image 1
Quyết định Số 301/QĐ-UBND Quyết định về việc Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Bắc Quang 

...

Xem tiếp
Quyết định Số 300/QĐ-UBND Quyết định về việc Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Quang Bình 

...

Xem tiếp
Quyết định Số 298/QĐ-UBND Quyết định về việc Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Đồng Văn 

...

Xem tiếp
Quyết định Số 297/QĐ-UBND Quyết định về việc Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Xín Mần 

...

Xem tiếp
Quyết định Số 293/QĐ-UBND Quyết định về việc Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Yên Minh 

...

Xem tiếp
Quyết định Số 292/QĐ-UBND Quyết định về việc Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Vị Xuyên 

...

Xem tiếp
Quyết định Số 291/QĐ-UBND Quyết định về việc Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Hoàng Su Phì 

...

Xem tiếp
Quyết định Số 186/QĐ-UBND Điều chỉnh hủy bỏ diện tích đất của các công trình, dự án có thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất tại các huyện, thành phố được ghi trong Kế hoạch sử dụng đất 2015, nhưng đến nay chưa triển khai thực hiện 

...

Xem tiếp
Quyết định Số 2899/QĐ-UBND Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 thành phố Hà Giang 

...

Xem tiếp
Quyết định Số 2897/QĐ-UBND Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Bắc Mê 

...

Xem tiếp
Quyết định Số 2898/QĐ-UBND Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Quản Bạ 

...

Xem tiếp
Quyết định Số 2896/QĐ-UBND Quyết định Về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Mèo Vạc  

...

Xem tiếp
Nghị quyết Số 108/NQ-HĐND Nghị quyết thông qua Danh mục các côn trình. dự án thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất năm 2018 trên địa bàn tỉnh Hà Giang 

...

Xem tiếp
Quyết định Số 2163/QĐ-UBND Quyết định về việc gia hạn sử dụng đất cho HTX Thương mại dịch vụ và Ché biến Nông lâm sản Hoàng Su Phì 

...

Xem tiếp
Quyết định Số 2164/QĐ-UBND Quyết định về việc gia hạn sử dụng đất cho Công ty Cp Xây dựng và Thương mại Thái Hoàng tại huyện Bắc Quang 

...

Xem tiếp
Quyết định Số 1146/QĐ-UBND Quyết định Về việc Công bố TTHC sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Hà Giang 

...

Xem tiếp
Nghị quyết Số 88/NQ-HĐND Nghị quyết Thông qua điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất lỳ cuối (2016-2020) của tỉnh Hà Giang 

...

Xem tiếp
Quyết định Số 13/2017/QĐ-UBND Quyết định về việc bãi bỏ Quyết định 2336/2011/QĐ-UBND ngày 27 tháng 10 năm 2011 của UBND tỉnh Hà Giang 

...

Xem tiếp
Quyết định Số 89/STNMT-HĐTHSTNMT Quyết định hủy phôi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất bị hư hỏng 

...

Xem tiếp
Thông báo Số 64/TB-STNMT Thông báo về việc hủy phôi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất  

...

Xem tiếp
1 2 3 >>
[Quay lại]