Slideshow Image 1
Hướng dẫn Số 15/HD-UBND Hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị quyết số 48/NQ-HĐND về danh mục các công trình, dự án thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất để phát triển KT-XH, vì lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng trên địa bàn tỉnh HG năm 2017 

Thông tin chi tiết được hiển thị trong file đính kèm


File đính kèm:
HD_15_UBND_tinh_20170109023858132130_01.01.H22.pdf  
 (Nguồn: UBND Tỉnh)
[Quay lại]
Các tin liên quan