Slideshow Image 1
Đảng ủy Sở tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. 

HỘI NGHỊ QUÁN TRIỆT, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT
Thực hiện kế hoạch số 15 - KH/ĐU ngày 09/02/2017 của Đảng ủy Sở về việc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

 

G:\Ảnh\IMG_0163.JPG

G:\Ảnh\IMG_0162.JPG

Ngày 10.2/2017, tại hội trường tầng 4 Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện  các Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

 Tại hội nghị, Đ/c Hoàng Văn Nhu- Bí thư Đảng bộ, Giám đốc Sở  quán triệt Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30.10.2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ và Dự thảo Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. 

Đ/c Tại Hữu Đường – Đảng ủy viên, Giám đốc Trung tâm KTTN quán triệt Nghị quyết số 05-NQ/TW ngày 01/11/2016 về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế; Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 05/11/2016 thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới; Kết luận số 09-KL/TW ngày 19/10/2016 về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2016, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; dự toán ngân sách nhà nước năm 2017.

Phát biểu kết luận bế mạc hội nghị, Đ/c Hoàng Văn Nhu - Bí thư Đảng bộ, Giám đốc Sở yêu cầu: Các chi Bộ trực thuộc Đảng bộ Sở chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết cho cán bộ, đảng viên của mình một cách nghiêm túc, đúng nội dung, bảo đảm yêu cầu về thời gian theo quy định. Các chi Bộ cần chỉ đạo xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết phù hợp với tình hình thực tiễn của, cơ quan, đơn vị; triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII gắn với triển khai thực hiện các Chương trình của Tỉnh ủy, Đề án của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cụ thể hóa thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lân thứ XVI; đẩy mạnh công tác tuyên truyền các nội dung của Nghị quyết đến cán bộ, đảng viên trong Sở góp phần sớm đưa các nội dung của Nghị quyết đi vào cuộc sống. 

 


 (Nguồn: Vũ Ngọc Hà)
[Quay lại]
Các tin liên quan