Slideshow Image 1
Hội nghị trực tuyến Tổng kết công tác ngành Tài nguyên và Môi trường năm 2016 và triển khai kế hoạch năm 2017. 

Chiều ngày 23/12/2016, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Giang tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác ngành Tài nguyên và Môi trường năm 2016 và triển khai kế hoạch năm 2017. Đồng chí Nguyễn Minh Tiến - UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đến dự và chỉ đạo hội nghị.

      Năm 2016, là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Giang lần thứ XVI; năm thứ nhất thực hiện kế hoạch 5 năm 2016-2020. Ngành Tài nguyên và Môi trường đã chủ động, tập trung chỉ đạo và triển khai quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp trên cơ sở bám sát các chủ trương của Tỉnh ủy, Nghị quyết của HĐND tỉnh, chỉ đạo của UBND tỉnh. Toàn ngành đã hoàn thành nhiều nhiệm vụ quan trọng trên tất cả các mặt công tác, các lĩnh vực được phân công; tăng cường vai trò của ngành đối với sự đóng góp cho tăng trưởng kinh tế, ổn định xã hội, bảo vệ môi trường, khai thác sử dụng hợp lý, tiết kiệm tài nguyên nhằm mục tiêu phát triển bền vững của tỉnh. Hoàn thành 100% các chỉ tiêu kế hoạch tỉnh giao; hoàn thành chỉ tiêu cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các tổ chức; công tác quản lý tài nguyên khoáng sản, tài nguyên nước, môi trường đã được tăng cường và kiểm soát chặt chẽ hơn; công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo có nhiều chuyển biến tích cực...

F:\Tổng kết 2016\IMG_6018.JPG

Đ/c Hoàng Văn Nhu – Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường phát biểu khai mạc Hội nghị tổng kết ngành tài nguyên và mmooi trường năm 2016

Năm 2017, ngành Tài nguyên và Môi trường tiếp tục tổ chức triển khai Chương trình hành động của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW về tiếp tục đổi mới chính sách về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới; Chương trình số 93/CTr-TU ngày 31/12/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển thực hiện khai Nghị quyết số 24 - NQ-TW, ngày 03/6/2013 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật về tài nguyên và môi trường, nhất là các văn bản quy phạm pháp luật mới về đất đai, khoáng sản, tài nguyên nước và môi trường. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường. Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy và cơ cấu tổ chức của ngành tài nguyên và môi trường. Đẩy mạnh cải cách hành chính theo hướng đơn giản hóa thủ tục hành chính để tiết kiệm thời gian, chi phí của doanh nghiệp và người dân...

F:\Tổng kết 2016\IMG_6026.JPG

Đ/c Nguyễn Minh Tiến UVBNT Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Minh Tiến, UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao những kết quả đạt được của ngành Tài nguyên và Môi trường trong thời gian qua và chỉ ra những hạn chế, yếu kém của ngành về công tác phối hợp giữa ngành và cấp, công tác quản lý về môi trường, chất lượng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; đồng thời, giao nhiệm vụ cho ngành năm 2017.


 (Nguồn: Vũ Ngọc Hà)
[Quay lại]
Các tin liên quan