Slideshow Image 1
Báo cáo số 495/BC-STNMT Báo cáo kết quả quan trắc hiện trạng môi trường Hà Giang năm 2019 

Thông tin chi tiêt được hiển thị trên file đính kèm


File đính kèm:
Baocaomoitruong2019.rar  
 (Nguồn: Sở TNMT)
[Quay lại]
Các tin liên quan