Slideshow Image 1
Báo cáo kết quả quan trắc hiện trạng môi trường tỉnh Hà Giang đợt 1 năm 2019 

Thực hiện Quyết định số 118/QĐ-UBND ngày 17/01/2019 của UBND tỉnh Hà Giang về việc giao nhiệm vụ kế hoạch tài nguyên môi trường năm 2019 cho Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường đã giao Chi cục Bảo vệ môi trường tổ chức thực hiện quan trắc hiện trạng môi trường tỉnh Hà Giang năm 2019 và lập báo cáo kết quả quan trắc hiện trạng môi trường. Kết quả quan trắc hiện trạng môi trường tỉnh Hà Giang đợt 1 năm 2019 như sau:

1. Số điểm quan trắc:

Đợt 1, quan trắc hiện trường từ ngày 16/5 đến ngày 24/5/2019 tại 65 điểm:

Môi trường không khí ngoài trời và tiếng ồn:          34 điểm.

Môi trường nước mặt:                                              21 điểm

Môi trường nước dưới đất (nước ngầm):                 10 điểm.

2. Kết quả quan trắc:

Đối với môi trường không khí ngoài trời và tiếng ồn, 34/34 điểm có kết quả nằm trong giới hạn cho phép của quy chuẩn môi trường.

Đối với môi trường nước mặt, chỉ có thông số NO2- trong mẫu nước sông Miện tại Cầu 3/2 thành phố Hà Giang vượt 5,2 lần.giới hạn cho phép theo cột B1 QCVN 08-MT:2015/BTNMT - quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt; Các thông số còn lại trong các điểm quan trắc đều nằm trong giới hạn cho phép. Tuy nhiên, hàm lượng BOD5 trong 04 điểm quan trắc trên địa bàn thành phố Hà Giang, Vị Xuyên, Bắc Mê gồm mẫu NM-TP.01 (Nước sông Lô tại cầu Gạc đì) đạt 13,5 mg/l, mẫu NM-VX.01 (Nước sông Lô tại cửa khẩu Thanh Thủy) đạt 13,6 mg/l, mẫu NM-VX.02 (Nước sông Lô tại km 23 quốc lộ 2) đạt 13,1 mg/l, mẫu NM-BM.01 (Nước sông Gâm tại thị trấn Yên Phú) đạt 14,4 mg/l, gần chạm ngưỡng giới hạn cho phép 15 mg/l theo cột B1 QCVN 08-MT:2015/BTNMT.

Đối với môi trường nước dưới đất (lấy tại giếng khoan các hộ gia đình): Thông số Coliform trong 08/10 điểm quan trắc trên địa bàn tỉnh thuộc địa bàn thành phố Hà Giang, huyện Vị Xuyên, huyện Quang Bình, huyện Bắc Quang đều vượt giới hạn cho phép theo QCVN 09-MT:2015/BTNMT - quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước dưới đất; thông số Coliform trong 2 mẫu trên địa bàn huyện Bắc Mê và Quản Bạ đã chạm ngưỡng giới hạn cho phép của Quy chuẩn. Các thông số quan trắc còn lại trong 10 mẫu nước dưới đất đều nằm trong giới hạn cho phép.

3. Kiến nghị:

Trên cơ sở kết quả quan trắc hiện trạng môi trường nêu trên, Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị UBND các huyện, thành phố:

- Tăng cường giám sát, quản lý các nguồn thải trên địa bàn bảo đảm kiểm soát ô nhiễm môi trường nước mặt.

- Tăng cường tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện vệ sinh môi trường, thu gom xử lý chất thải (phân gia súc, gia cầm, …), khơi thông cống rãnh thoát nước tại khu dân cư ngăn ngừa ô nhiễm Coliform trong môi trường nước dưới đất.

 


File đính kèm:
2019-7-11_so_278_BC-STNMT_Bao cao KQQT HTMT dot 1 - 2019.PDF  
2019-7-11_so_278_BC-STNMT_Bao cao KQQT HTMT dot 1 - 2019 - phieu phan tich.PDF  
 (Nguồn: Sở TNMT Hà Giang)
[Quay lại]
Các tin liên quan