Slideshow Image 1
Danh mục làng nghề được đánh giá, phân loại theo mức độ ô nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh Hà Giang phê duyệt tại Quyết định số 2845/QĐ-UBND ngày 24/12/2018 UBND tỉnh Hà Giang. 

Danh mục làng nghề được đánh giá, phân loại theo mức độ ô nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh Hà Giang phê duyệt tại Quyết định số 2845/QĐ-UBND ngày 24/12/2018 UBND tỉnh Hà Giang.

Tại Quyết định số 2845/QĐ-UBND ngày 24/12/2018, UBND tỉnh Hà Giang phê duyệt Danh mục 39 làng nghề được đánh giá, phân loại theo mức độ ô nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh Hà Giang. Cụ thể như sau:

- Theo mức độ ô nhiễm môi trường nước mặt: 13/13 làng nghề có nước thải sản xuất được đánh giá, phân loại không ô nhiễm môi trường.

- Theo mức độ ô nhiễm môi trường không khí: 21/21 làng nghề có bụi và khí thải sản xuất được đánh giá, phân loại không ô nhiễm môi trường.

- Theo mức độ ô nhiễm môi trường đất: 39/39 làng nghề có chất thải rắn sản xuất được đánh giá, phân loại không ô nhiễm môi trường.

Chi tiết uyết định số 2845/QĐ-UBND ngày 24/12/2018 trong file đính kèm.


File đính kèm:
2018-12-24 So 2845_QD-UBND phe duyet Danh muc lang nghe duoc danh gia phan loai theo muc do o nhiem.pdf  
 (Nguồn: Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang)
[Quay lại]
Các tin liên quan