Slideshow Image 1
Báo cáo hiện trạng môi trường tổng thể tỉnh hà Giang giai đoạn 2011-2015  

Thông tin chi tiết được thể hiện trong file đính kèm


File đính kèm:
NoiDung_BC_HTMT 2015.pdf  
 (Nguồn: Sở TNMT Hà Giang)
[Quay lại]
Các tin liên quan