Slideshow Image 1
Tài liệu họp 16/1/2020 ( Báo cáo tổng hợp điều tra đất nông nghiepj lần đầu tỉnh Hà Giang ) 

Thông tin chi tiết được hiển thị trong file đính kèm


File đính kèm:
XIN Y KIEN.rar  
 (Nguồn: Sở TNMT)
[Quay lại]
Các tin liên quan