Slideshow Image 1
Xin ý kiến đối với dự thảo Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ và dự thảo Quyết định phê duyệt Kế hoạch thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải y tế nguy hại trên địa bàn tỉnh Hà Giang 

Thực hiện Quyết định số 429/QĐ-UBND ngày 22/3/2017 của UBND tỉnh Hà Giang về việc phê duyệt đề cương nhiệm vụ Điều tra, đánh giá hiện trạng quản lý chất thải y tế nguy hại và xây dựng kế hoạch thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải y tế nguy hại trên địa bàn tỉnh.

          Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với đơn vị tư vấn tiến hành Điều tra, đánh giá hiện trạng quản lý chất thải y tế nguy hại, xây dựng dự thảo Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ và dự thảo Kế hoạch thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải y tế nguy hại trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

          Để hoàn thiện dự thảo Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ và dự thảo Kế hoạch thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải y tế nguy hại trên địa bàn tỉnh Hà Giang, bảo đảm Kế hoạch được ban hành có tính khả thi cao. Sở Tài nguyên và Môi trường trân trọng đề nghị:

- Các Sở Tài chính, Kế hoạch và Đầu Tư, Khoa học và Công nghệ và UBND các huyện, thành phố nghiên cứu nghiên cứu, tham gia ý kiến đối với dự thảo Báo cáo và dự thảo Kế hoạch thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải y tế nguy hại trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

- Sở Y tế có văn bản chỉ đạo các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh nghiên cứu, tham gia ý kiến đối với dự thảo Báo cáo, dự thảo Kế hoạch thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải y tế nguy hại trên địa bàn tỉnh Hà Giang gửi về Sở Y tế tổng hợp và có ý kiến gửi Sở Tài nguyên và Môi trường.

Ý kiến bằng văn bản của quý cơ quan đề nghị gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 30/6/2018, bản số (*.doc, *.pdf, ...) của văn bản gửi về địa chỉ email: kson.stnmt@hagiang.gov.vn để tổng hợp.

Dự thảo Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ và Dự thảo Kế hoạch hoạch thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải y tế nguy hại trên địa bàn tỉnh Hà Giang được đăng tại link dưới đây:


File đính kèm:
Xin Y kien Ke hoach Xu ly chat thai y te theo mo hinh cum.rar  
 (Nguồn: Sở TNMT)
[Quay lại]
Các tin liên quan