Slideshow Image 1
Nghị quyết Số 82/2017/NQ-HĐND Nghị quyết quy định về Phí thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường và phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung trên địa bàn tỉnh hà Giang 

Thông tin chi tiết được hiển thị trong file đính kèm


File đính kèm:
82-nq-hdnd.pdf  
 (Nguồn: HĐND Tỉnh)
[Quay lại]
Các tin liên quan