Slideshow Image 1
Quyết định Số 87/QĐ-STNMT Quyết định Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Ban biên tập Trang thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Giang 

UBND TỈNH HÀ GIANG

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

 

 
 
 

 


Số:  87/QĐ-STNMT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 
 
 

 


Hà Giang, ngày 26 tháng 7 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Ban biên tập Trang thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Giang

 

 
 

 

 

 

GIÁM ĐỐC SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

 

Căn cứ Quyết định số 4473/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2008 của UBND tỉnh Hà Giang ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Giang;

Căn cứ Quyết định số: 39/QĐ-GĐ ngày 02/5/2013 của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường về việc thành lập Ban Biên tập Trang thông tin điện tử của Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Giang;

Căn cứ Quyết định số: 86/QĐ-GĐ ngày 26/7/2013 của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường về việc thành lập Tổ chuyên môn kỹ thuật giúp việc cho Ban Biên tập Trang thông tin điện tử của Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Giang;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Sở,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này quy chế tổ chức và hoạt động của Ban biên tập Trang thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Giang.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Trưởng Ban Biên tập Trang thông tin điện tử của Sở, Chánh Văn phòng Sở, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- UBND tỉnh;

- Sở Thông tin Truyền thông;

- Giám đốc, các PGĐ sở;

- Như Điều 3;

- Lưu: VT, VP.

GIÁM ĐỐC

 

 

Đã ký

 

 

Hoàng văn Nhu

 

 

 


File đính kèm:
2013-7-26 so 87_QD-STNMT ban hanh quy che to chuc va hdong Ban bien tap Trang thong tin dien tu So.doc  
 (Nguồn: Sở TNMT Hà Giang)
[Quay lại]
Các tin liên quan