Slideshow Image 1
Kế hoạch Số 270/KH-UBND Thực hiện kết luận số 02-KL/TW ngày 26/4/2016 của Ban Bí Thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 41-NG/TW của Bộ Chính trị khóa IX về bảo vệ môi trường trong thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước 

Thông tin chi tiết được hiển thị trong file đính kèm


File đính kèm:
KE_HOACH_270_20161027025645572570.PDF  
 (Nguồn: UBND Tỉnh)
[Quay lại]
Các tin liên quan