Slideshow Image 1
Nghị quyết Số 81/2017/NQ-HĐND Nghị quyết quy định về Phí cung cấp thông tin về giao dịch đảm bảo bằng quyền SDĐ, tài sản gắn liền với đất; Phí đăng ký giao dịch đảm bảo trên địa bàn tỉnh hà Giang 

Thông tin chi tiết được hiển thị trong file đính kèm


File đính kèm:
81-nq-hdnd.pdf  
 (Nguồn: HĐND Tỉnh)
[Quay lại]
Các tin liên quan