Slideshow Image 1
Nghị quyết Số 80/2017/NQ-HĐND Nghị quyết quy định về Phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò trữ lượng, khai thác, sử dụng nước dưới đất; Phí thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất... trên địa bàn tỉnh hà Giang 

Thông tin chi tiết được hiển thị trong file đính kèm


File đính kèm:
80-nq-hdnd.pdf  
 (Nguồn: HĐND Tỉnh)
[Quay lại]
Các tin liên quan