Slideshow Image 1
Quyết định Số 2142/QĐ-UBND Về việc phê duyệt danh mục các khu vực quyền khai thác khoáng sản làm VLXDTT trên địa bàn tỉnh HG, thay thế phụ lục 02,03 ban hành theo QĐ2587 ngày 27/11/2012 

Thông tin chi tiết được hiển thị trong file đính kèm


File đính kèm:
2016-9-13_so_2142_QD-UBND_phe_duyet_danh_muc_ca_kh_20160926072735834830.PDF  
 (Nguồn: UBND Tỉnh)
[Quay lại]
Các tin liên quan