Slideshow Image 1
Công văn Số 866/STNMT-KSN V/v thông báo rộng rãi đến các tổ chức, cá nhân biết, nếu có nhu cầu thì lập hồ sơ đề nghị cấp phép thăm dò khoáng sản tại điểm mỏ thuộc khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm VLXD thông thường  

Thông tin chi tiết được hiển thị trong file đính kèm


File đính kèm:
2016-9-19_so_866_STNMT-KSN_thong_bao_rong_rai_den__20160919101253607600.PDF  
 (Nguồn: Sở TNMT Hà Giang)
[Quay lại]
Các tin liên quan