Slideshow Image 1
Quyết định Số 803/QĐ-UBND Quyết định về việc Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của huyện Quang Bình 

...

Xem tiếp
Quyết định Số 826/QĐ-UBND Quyết định về việc Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của huyện Mèo Vạc 

...

Xem tiếp
Quyết định Số 802/QĐ-UBND Quyết định Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của huyện Quản Bạ 

...

Xem tiếp
Quyết định Số 804/QĐ-UBND Quyết định Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của huyện Bắc Mê 

...

Xem tiếp
Quyết định Số 05/2017/QĐ-UBND Quyết định về việc diều chỉnh, bổ xung Quyết định 22/2014/QĐ-UBND ngày 22/12/2014 của UBND tỉnh HG Ban hành Bảng giá các loại đất giai đoạn 2015-2019 trên địa bàn tỉnh HG 

...

Xem tiếp
Công văn Số 281/STNMT-VPĐK Về việc phối hợp thực hiện quản lý, cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính. 

...

Xem tiếp
Công văn Số 384/STNMT-VP Về việc triển khai nhiệm vụ dồn điền, đổi thửa góp phần thực hiện các trương trình phát triển nông nghiệp, nông thôn của tỉnh 

...

Xem tiếp
Hướng dẫn Số 15/HD-UBND Hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị quyết số 48/NQ-HĐND về danh mục các công trình, dự án thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất để phát triển KT-XH, vì lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng trên địa bàn tỉnh HG năm 2017 

...

Xem tiếp
Công văn Số 4753/UBND-NNTNMT Về việc đính chính văn bản: Quyết định số 2761/QĐ-UBND ngày 27/12/2014 

...

Xem tiếp
Quyết định Số 2903/QĐ-UBND Quyết định về việc công bố TTHC lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của sở TNMT; UBND cấp huyện; UBND cấp xã tỉnh Hà Giang 

...

Xem tiếp
Nghị quyết Số 48/HĐND Nghị quyết thông qua Danh mục các công trình, dự án thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất năm 2017 trên địa bàn tỉnh Hà Giang 

...

Xem tiếp
Quyết định Số 2535/QĐ-UBND Về việc thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất và giao cho UBND huyện Đồng Văn tổ chức thực hiện bán đấu giá quyền sdđ và tài sản gắn liền trên đất, địa điểm tổ 5 tt Đồng Văn 

...

Xem tiếp
Quyết định Số 2534/QĐ-UBND Về việc thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất và giao cho UBND huyện Đồng Văn tổ chức thực hiện bán đấu giá quyền sdđ và tài sản gắn liền trên đất, địa điểm tổ 2 tt Đồng Văn 

...

Xem tiếp
Quyết định Số 2533/QĐ-UBND Về việc thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất và giao cho UBND huyện Đồng Văn tổ chức thực hiện bán đấu giá quyền sdđ và tài sản gắn liền trên đất, địa điểm khu phố 1 tt Phó Bảng 

...

Xem tiếp
Quyết định Số 195/QĐ-HĐTHSTNMT Quyết định hủy phôi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sán khác gắn liền với đất bị hư hỏng 

...

Xem tiếp
Thông báo Số 80/TB-STNMT Thông báo về việc hủy phôi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản găn liền với đất và Biên bản làm việc 

...

Xem tiếp
Quyết định Số 1564/QĐ-UBND QĐ về việc thu hồi đất, chuyển mục đích SDĐ và giao đất cho Cty CP điện Thuận Hòa thuê để xây dựng Đập và hồ chứa nước Nhà máy thủy điện Thuận Hòa,xã Thuận Hòa huyện Vị Xuyên, xã Đông Hà và Thái An huyện Quản Bạ  

...

Xem tiếp
Quyết định Số 1431/QĐ-UBND QĐ về việc chuyển mục đích sdđ và giao đất cho Công ty Cổ phần phát triển dược liệu ANVY Hà Giang thuê để thực hiện Dự án chăn nuôi lợn tại thôn Tân Tiến, xã Quyết Tiến, huyên Quản Bạ giai đoạn 2 

...

Xem tiếp
Quyết định Số 1333/QĐ-UBND QĐ về việc thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất và giao đất cho Hợp tác xã Ngọc Thảo thuê để thực hiện dự án: Đầu tư xây dựng công trình khai thác đã vôi làm VLXDTT mỏ đá vôi tại thôn Lùng Sinh, xã Việt Lâm, huyện Vị Xuyên 

...

Xem tiếp
Quyết định Số 1245/QĐ-UBND QĐ về việc thu hồi, chuyển mục đích và giao đất cho Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển An Nam thuê để thực hiện đầu tư xây dựng: Khách sạn Yên Biên, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang 

...

Xem tiếp
[Quay lại]