Slideshow Image 1
Báo cáo kế hoạch sử dụng đất (2021-2025) của tỉnh Hà Giang 

...

Xem tiếp
Tài liệu thẩm định, phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang 

...

Xem tiếp
Công văn số 2371/STNMT-QLTNĐ Vv tham gia ý kiến góp ý vào dự thảo Quyết định của UBND Tỉnh (lần 2) 

...

Xem tiếp
Bản đồ chuyên đề Huyện Vị Xuyên 3 

...

Xem tiếp
Bản đồ chuyên đề Huyện Vị Xuyên 2 

...

Xem tiếp
Bản đồ chuyên đề Huyện Vị Xuyên 1 

...

Xem tiếp
Bản đồ Quy hoạch Huyện Vị Xuyên thời kỳ 2021 -2030 

...

Xem tiếp
Tài liệu Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 Huyện Vị Xuyên- Tỉnh Hà Giang  

...

Xem tiếp
Tài liệu Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 Huyện Bắc Mê - Tỉnh Hà Giang 2 

...

Xem tiếp
Tài liệu Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 Huyện Bắc Mê - Tỉnh Hà Giang 1 

...

Xem tiếp
Tài liệu Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 Huyện Mèo Vạc - Tỉnh Hà Giang 3 

...

Xem tiếp
Tài liệu Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 Huyện Mèo Vạc - Tỉnh Hà Giang 2 

...

Xem tiếp
Tài liệu Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 Huyện Mèo Vạc - Tỉnh Hà Giang 1 

...

Xem tiếp
Tài liệu quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 Thành phố Hà Giang - Tỉnh Hà Giang-3 

...

Xem tiếp
Tài liệu quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 Thành phố Hà Giang - Tỉnh Hà Giang-3 

...

Xem tiếp
Tài liệu quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 Thành phố Hà Giang - Tỉnh Hà Giang-2 

...

Xem tiếp
Tài liệu quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 Thành phố Hà Giang - Tỉnh Hà Giang -1 

...

Xem tiếp
Tài liệu xin ý kiến Quy hoạch sử dụng đất năm 2021-2030 Huyện Yên Minh 

...

Xem tiếp
Tài liệu xin ý kiến Quy hoạch sử dụng đất năm 2021-2030 Huyện Quản Bạ 

...

Xem tiếp
Tài liệu xin ý kiến Quy hoạch sử dụng đất năm 2021-2030 Huyện Đồng Văn 

...

Xem tiếp
1 2 3 >>
[Quay lại]