Slideshow Image 1
Tài liệu xin ý kiến Quy hoạch sử dụng đất năm 2021-2030 Huyện Xín Mần 

...

Xem tiếp
Tài liệu xin ý kiến Quy hoạch sử dụng đất năm 2021-2030 Huyện Quang Bình 

...

Xem tiếp
Tài liệu thẩm định Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 Huyện Bắc Quang 

...

Xem tiếp
Tài liệu xin ý kiến báo cáo tổng hợp nhiệm vụ điều tra, đánh giá thoái đất tỉnh Hà Giang lần tiếp theo 

...

Xem tiếp
Tài liệu thẩm định Kế hoạch sử dụng đất Huyện Bắc Quang năm 2021 

...

Xem tiếp
Tài liệu thẩm định Kế hoạch sử dụng đất Huyện Bắc Mê năm 2021 

...

Xem tiếp
Tài liệu thẩm định Kế hoạch sử dụng đất Huyện Hoàng Su Phì năm 2021 (02) 

...

Xem tiếp
Tài liệu thẩm định Kế hoạch sử dụng đất Huyện Hoàng Su Phì năm 2021 (01) 

...

Xem tiếp
Tài liệu thẩm định Kế hoạch sử dụng đất Thành phố Hà Giang năm 2021 

...

Xem tiếp
Tài liệu thẩm định Kế hoạch sử dụng đất Huyện Mèo Vạc năm 2021 

...

Xem tiếp
Tài liệu thẩm định Kế hoạch sử dụng đất Huyện Quang Bình năm 2021 

...

Xem tiếp
Tài liệu thẩm định Kế hoạch sử dụng đất Huyện Quản Bạ năm 2021 

...

Xem tiếp
Tài liệu thẩm định Kế hoạch sử dụng đất Huyện Yên Minh năm 2021 

...

Xem tiếp
Tài liệu thẩm định Kế hoạch sử dụng đất Huyện Đồng Văn năm 2021 

...

Xem tiếp
Tài liệu thẩm định Kế hoạch sử dụng đất Huyện Xín Mần năm 2021 

...

Xem tiếp
Các nghị quyết về danh mục thu hồi đất 

...

Xem tiếp
Tài liệu lấy ý kiến ĐCQH huyện Bắc Quang 

...

Xem tiếp
Tài liệu xin ý kiến điều chỉnh QHSD đất đến năm 2020 (bổ sung) huyện Yên Minh 

...

Xem tiếp
Tài liệu thẩm định DCQH sử dụng đất đến năm 2020 (bổ sung) Huyện Quản Bạ tỉnh Hà Giang 

...

Xem tiếp
Tài liệu thẩm định DCQH sử dụng đất đến năm 2020 (bổ sung) Huyện Hoàng Su Phì tỉnh Hà Giang 

...

Xem tiếp
[Quay lại]