Slideshow Image 1
Giới thiệu hợp tác và cung cấp các dịch vụ về quan trắc tài nguyên và môi trường tại Hà Giang 

 

Kính gửi: Các Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường là đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Giang được UBND tỉnh thành lập tại Quyết định số 517/QĐ-UBND ngày ngày 31 tháng 3 năm 2016 với chức năng là đơn vị sự nghiệp phục vụ quản lý nhà nước và cung cấp dịch vụ về tài nguyên và môi trường, gồm:

- Phục vụ quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường:

+ Xây dựng, hoàn thiện mạng lưới quan trắc tài nguyên và môi trường; Thực hiện quan trắc, giám sát chất lượng các thành phần tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh; Xây dựng và Quản lý hệ thống thông tin về chất lượng môi trường của tỉnh làm cơ sở dự báo diễn biến môi trường; Xây dựng báo cáo hiện trạng môi trường, báo cáo diễn biến chất lượng môi trường;

+ Thực hiện các nhiệm vụ đánh giá hiện trạng chất lượng môi trường phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra các cơ sở sản xuất kinh doanh trong việc tuân thủ các quy định của pháp luật về tài nguyên và môi trường; Các nhiệm vụ điều tra, đánh giá về tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh; Thực hiện đo đạc, phân tích, đánh giá chất lượng các thành phần tài nguyên và môi trường; lập báo cáo kiểm soát ô nhiễm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.

- Thực hiện cung cấp dịch vụ về tài nguyên và môi trường cho các tổ chức, cá nhân, gồm:

+ Tư vấn lập các hồ sơ, thủ tục về môi trường: Báo cáo đánh giá môi trường chiến lược; Báo cáo đánh giá tác động môi trường; Kế hoạch bảo vệ môi trường; Kế hoạch quản lý môi trường; Kế hoạch thu dọn, vệ sinh lòng hồ, hồ chứa các công trình thủy điện, thủy lợi; Báo cáo kết quả thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án; Đề án bảo vệ môi trường; Phương án cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản; Hồ sơ đăng ký chủ nguồn chất thải nguy hại, hành nghề thu gom, vận chuyển, xử lý, tiêu hủy chất thải nguy hại;

+ Tư vấn sản xuất sạch đối với cơ sở sản xuất; tư vấn lập dự án đầu tư xây dựng các hệ thống xử lý chất thải, bảo vệ môi trường;

+ Tư vấn lập hồ sơ cấp phép khai thác và sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước.

Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường tại Quyết định số 1741/QĐ-BTNMT ngày 07 tháng 8 năm 2020 (Mã số VIMCERTS 264) với các thống số quan trắc phân tích môi trường như: Thông số về không khí xung quanh: Nhiệt độ, Độ ẩm, Tốc độ gió, Độ ồn, CO, SO2 ,NO2 …; Các thông số về nước: pH, Nhiệt độ, Độ dẫn điện (EC), Hàm lượng ôxy hòa tan (DO), Độ muối, Độ đục, Tổng chất rắn lơ lửng (TSS), Nhu cầu ôxy sinh học (BOD5), Nhu cầu ôxy hóa học (COD), Amôni (NH4+ - N), Nitrit (NO2- - N), Nitrat (NO3- - N), Sunphat (SO42-), Photphat (PO43- - P), Clorua (Cl-), Tổng Photpho, Sắt (Fe), Mangan (Mn), Crom (VI), Tổng dầu, mỡ...

Trong thời gian qua, ngoài thực hiện chức năng phục vụ công tác quản lý nhà nước, Trung tâm đã thực hiện tư vấn lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường, Kế hoạch Bảo vệ môi trường cho các dự án đầu tư; lập hồ sơ cấp phép sử dụng nước mặt, xả nước thải vào nguồn nước cho các cơ sở; thực hiện giám sát môi trường định kỳ tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Với đội ngũ viên chức được đào tạo chính quy về môi trường, được cấp chứng chỉ về quan trắc giám sát chất lượng môi trường; hệ thống trang thiết bị quan trắc, phân tích môi trường được đầu tư đồng bộ, các dịch vụ do Trung tâm đã thực hiện luôn đảm bảo chính xác, trung thực, đáp ứng thời gian theo yêu cầu và phù hợp với các quy định của pháp luật.

Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường xin gửi đến các đơn vị hồ sơ năng lực của Trung tâm và mong muốn được hợp tác cung cấp các dịch vụ về tài nguyên và môi trường phục vụ quá trình hoạt động của các đơn vị.

Các đơn vị khi có nhu cầu cung cấp dịch vụ xin liên hệ:

Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường, địa chỉ: số 185, đường Trần Hưng Đạo, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang; số điện thoại cơ quan: 02193.864.035 hoặc Ông Phan Nho Hữu - Giám đốc trung tâm, di động: 0983.606.440; Email: pnhuu@hagiang.gov.vn hoặc huuphannho@mail.com.

Rất mong được hợp tác với các đơn vị./.

 

 

                                                                 

 


File đính kèm:
2020-8-07 _gcn vimcerts 264_ttqt tnmt ha giang.pdf  
2020-8-07 so 1741_qd-btnmt giay chung nhan du dieu kien hdqtmt.pdf  
2020-10-05 so 42_ttqttnmt-hcth phoi hop thuc hien qttnmt.pdf  
2020-10-05 so 42_stnmt-ttqt_phoi_hop_quan_trac_tnmt.doc  
 (Nguồn: Trung tâm Quan trắc Tài nguyên Môi trường)
[Quay lại]
Các tin liên quan